Högskoleverket varnar för stor läkarbrist

För att bibehålla dagens läkartäthet år 2020 skulle antalet nybörjarplatser behöva öka med 320, från dagens omkring 1100 till drygt 1400. Hur stor läkartäthet man ska planera för är dock inte Högskoleverkets sak att avgöra, påpekar Stig Forneng vid Högskoleverket. Men om de senaste årens trend med en allt högre läkartäthet fortsätter, och dessutom med […]

Allmänläkarna fortfarande för få 2008

Enligt den nationella handlingsplanen, som riksdagen beslutade om 2001, skulle antalet allmänläkare ha ökat från omkring 4900 till 6000 år 2008. Men i stället för en successiv ökning är nivån idag, sex år senare, fortfarande i princip densamma. I landets primärvård finns idag drygt 4900 verksamma allmänläkarspecialister. Det är alltså inte troligt att målet nås […]

Geriatrikbok som inbjuder till sträckläsning

I Sverige bor omkring 100 000 pensionärer i olika äldreboenden. En del sköts av geriatriker, men de flesta får sin medicinska tillsyn av husläkare. Det gäller även många äldre som kan bo kvar hemma tack vare stora insatser av hemtjänst och primärvård och uppoffringar av anhöriga. Vårdtiden på våra geriatriska kliniker har successivt sjunkit och […]

Norsk bok i översättning bra komplement

Denna ursprungligen danska lärobok (originalets titel: »Akutte hudsygdomme«) beskriver på 192 sidor och i behändigt fickformat vanliga och ovanliga hudsjukdomar med tonvikt på det akuta. Boken är tänkt som hjälp till allmänläkare, jourläkare, men också till läkarstuderande. De välrenommerade författarna har valt att gruppera sjukdomarna utifrån typen av primärefflorescenser, dvs vilken delkomponent i utslaget som […]

Vidsynt norsk bok som bör översättas till svenska

Den norska boken »Skam i det medisinske rom« behandlar ett eftersatt problem vid sjukdom och ohälsa. Problemet berör patient- och läkarrollen samt hälsobegreppet. 17 norska akademiker – elva läkare, två psykologer, två socionomer, en filosof och en teolog – har bidragit till boken. Den är uppdelad i tre avsnitt: det kliniska rummet, reflektionsrummet och det […]

Bakjouren infann sig inte för att ta över den komplicerade förlossningen

Den 33-åriga kvinnan kom till förlossningen på ett universitetssjukhus på grund av vattenavgång. Hon talade inte svenska, men hon hade maken och två väninnor med sig som tolkar. Ultraljud visade sparsamt med fostervatten. Hon hade sammandragningar men inga värkar. Den då ansvarige läkaren bestämde att förlossningen skulle sättas igång. Livmoderhalsen bedömdes som omogen varför prostaglandin […]

Inga tecken på sjuklig process i själva ögat – neuroradiologisk utredning måste göras

Den 55-åriga kvinnan kom till ögonkliniken den 3 november 2004 på remiss från optiker som noterat kraftigt nedsatt syn på vänster öga sedan sex dagar. Ögonläkare A uteslöt temporalisarterit, bedömde att orsaken var vaskulär och hänvisade patienten till primärvården för utredning av en eventuell embolikälla. Den 13 april 2005 återkom kvinnan på grund av gradvis […]

Kvinna med hjärtfel borde akut ha remitterats till kardiolog

Kvinnan undersöktes akut av famileläkaren den 1 september på grund av plötsligt påkommen yrsel. EKG-undersökning visade ett nytillkommet, högersidigt skänkelblock och en något lång PQ-tid. På misstanke om att hon kunde ha haft en övergående rytmrubbning skrev familjeläkaren remiss för ett polikliniskt arbetsprov med kardiologbedömning. Den 6 september återkom kvinnan till familjeläkaren på grund av […]

Passiv trots att patienten visade tydliga tecken på postoperativ blödning – varnas

På grund av muskelknutor fick den 50-åriga kvinnan livmodern bortopererad. På uppvakningsavdelningen noterades efter någon timme blödning från sårkanterna. Sex timmar senare överfördes hon till vårdavdelning eftersom blödningen uppfattades som avstannad med stabilt blodtryck och puls. Under natten visade hon på nytt tecken på pågående blödning med sjunkande hemoglobinvärde trots blodtransfusion, ökande puls och minskande […]

RNA-interferens hett inom läkemedelsindustrin

För insatta kom beskedet att amerikanerna Andrew Fire och Craig Mellow tilldelats 2006 års Nobelpris i medicin och fysiologi för sin RNA-forskning knappast som någon överraskning. Det trots att det bara gått ett knappt decennium från det att forskningsframstegen gjordes till att de belönades av Nobelkommittén, en i sammanhanget ovanligt kort tidsperiod. Trots att RNAi […]

Det andra brevet från Bagdad

Bagdad i februari 2007 Kolleger, Här kommer en beskrivning av situationen runt rättsmedicinska institutionen – »Bårhuset« – i Bagdad. »Institutet för rättsmedicin« är en stor byggnad som är belägen mitt inne i det medicinska centrala området i hjärtat av Bagdad. Det är beläget endast 100 meter från Hälsoministeriet i söder, tandläkarfakulteten i norr, medicinska fakulteten […]

»Antalet akutsjukhus kommer att minska«

– Antalet akutsjukhus med dygnet-runt-beredskap kommer att minska. Det är även rimligt att vi ser mer av konsolidering – koncentration av specialiserade verksamheter till färre sjukhus och en arbetsfördelning mellan dessa sjukhus. För patienter som bor utanför befolkningscentra innebär det tveklöst längre avstånd, säger Mats Brommels, professor i hälso- och sjukvårdsadministration vid Medical Management Centre […]

Läkarförbundet i huvudsak positivt till kommitténs förslag

– Vi är för större regionkommuner. Vi vill däremot inte säga något om hur många regioner som ska finnas. Vi tror att det blir en bättre och mer kostnadseffektiv vård om sjukvården struktureras om till större enheter, säger Kåre Jansson, utredningschef på Läkarförbundet. I förbundets sjukvårdspolitiska program är dock den grundläggande finansieringen av vården statlig. […]

Läkarföreningar befarar nedskärningar i större regioner

I östra Götaland finns ett förslag från Ansvarskommittén om att Kalmar län ska föras samman med Östergötlands, Jönköpings och Kronobergs län. Ett förslag som dirigerar om patientströmmarna i området. Redan i dag fungerar Universitetssjukhuset i Linköping som ett regionsjukhus, men lär bli ett mer utpräglat specialistcentrum om planerna klubbas igenom. Fredrik Andrén, ordförande i Kalmar […]

»Sjuklig musik« – upplevd sjukdom som avsatt spår i musiken

Läkare och deras yrkesutövande skildras då och då i musiken, framför allt i sångtexter men även i den föreställande musikaliska konsten, såsom opera, operett och musikal [1]. Det är betydligt mera sällan som sjukdomar och sjukdomssymtom ges ett specifikt musikaliskt uttryck. Några exempel finns dock; de bär ofta karaktären av självupplevd sjukdom hos kompositören liksom, […]

Kvinnliga pionjärer banade väg för dagens allt fler kvinnliga läkare

När Sveriges äldre läkares nuvarande ledamöter började sina medicinska studier under åren 1935 till 1960 var andelen kvinnor till en början mellan 10 och 15 procent, för att därefter sakta öka till omkring 30 procent år 1960. När jag skrevs in på Karolinska institutet hösten 1938 bestod vår grupp av 50 förhoppningsfulla studenter. Av dessa […]

Fick penicillin trots känd allergi

Den 42-årige mannen har en känd penicillinallergi och sökte den 26 juli 2006 vid vårdcentralen på grund av svullnad och rodnad i vänster fot efter ett insektsbett. Han blev ordinerad Heracillin och drabbades sedan av en svår allergisk reaktion. Han fick bland annat stora utslag med svår klåda över hela kroppen och behandlades vid vårdcentralen […]

Avslutade inte förlossningen trots närmast preterminal CTG-kurva

Efter en normal graviditet kom den 34-åriga förstföderskan till förlossningen den 5 januari kl 18.30 i graviditetsvecka 40+5. CTG-kurvan var normal. Då livmoderhalsen var öppen endast 1,5 cm blev hon hemskickad. Hon återkom dagen efter kl 06.05 efter att ha haft värkar under natten. CTG-kurvan var utan anmärkning. Kl 07.00 bedömde barnmorskan att CTG-kurvan visade […]

Kvinnor som tidigare förlösts med kejsarsnitt riskgrupp vid påföljande vaginal förlossning

Den 31-åriga kvinnan hade två år tidigare förlösts med kejsarsnitt på indikationen värksvaghet. Hon väntade sitt andra barn med beräknad förlossning den 7 april. Hon var bekymrad inför förlossningen och gick på samtal under graviditeten. Hon planerades för vaginal förlossning. Den 29 mars kl 01.20, i graviditetsvecka 38+4, kom hon till förlossningen med spontana värkar. […]

Skrev ut Reductil utan kontroll av patientens blodtryck

Den då 39-åriga kvinnan undersöktes första gången i mars 2003 av gynekologen på grund av rikliga menstruationsblödningar. Dessa kunde kontrolleras med Cyklokapron. Gynekologisk undersökning visade en drygt normalstor livmoder med myom. Kvinnan återkom den 31 januari 2005. Blödningsbesvären var då mer påtagliga. Hennes myom hade också ökat i storlek och livmodern var åtminstone dubbelt normalstor. […]