Svårt att definiera beprövad erfarenhet

– Jag tycker inte att det är särskilt svårt att veta vilken metod eller behandling som ska användas. Både i grund- och specialistutbildningen undervisas det om behandling av olika tillstånd. Vi har numera ett begrepp som heter bevisbaserad medicin som innebär att det ska finnas ett vetenskapligt underlag för rekommendationer om behandling. Socialstyrelsen har också […]

Nya metoder kan testas i studier

Alla kliniska prövningar av en ny medicinsk behandling kräver att forskaren följer vissa forskningsprinciper som informerat samtycke och granskning av en etisk kommitté, menar Lars Wallentin, professor i kardiologi och chef för Uppsala kliniska forskningscentrum. – Så fort studien berör försökspersoner eller läkemedel krävs ett godkännande via en etisk kommitté. En lång rad med krav […]

Socialstyrelsen anlitar expert för att bedöma råden om lågkolhydratkost

– Vi betraktar kostråden som en viktig fråga och vi anlitar därför en expert. Råden som läkaren Annika Dahlqvist ger är tveksamma, men samtidigt är de väldigt intressanta. Det är värt en större studie för att se om det kan ligga något i det hon säger, menar Torsten Mossberg, medicinalråd på Socialstyrelsen. Han förklarar att […]

Läkarförbundet tillstyrker »startlag«

Stopplagen hindrade landstingen att överlämna sjukhus till privata vårdgivare med vinstsyfte. Inte heller skulle sjukhus som överlämnades få ta emot annat än offentlig finansiering, detta för att undvika att det privata sjukhuset skulle prioritera till exempel försäkringspatienter. Dessutom skulle aldrig ett regionsjukhus kunna överlämnas till annan vårdgivare. Till sist innebar stopplagen att varje landsting alltid […]

»En klar ökning av makten över sjukvården«

– Det är ett intressant förslag. Informationsstyrning är en internationell trend som märks i Storbritannien, Finland och Danmark. Den nationella nivån vill få en starkare styrning över sjukvårdens aktörer, säger Mats Brommels, professor vid Medical Management Centre vid Karolinska institutet. Han kan skönja en centraliseringsvåg i många länder som går ut på att staten vill […]

Socialstyrelsen får starkare roll

– Vårt förslag innebär att Socialstyrelsen får ett samordningsansvar för Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden, säger Mats Svegfors, landshövding i Västmanland. Det blir en vidgad roll för Socialstyrelsen som ser ut att bli en mäktigare myndighet. Syftet med förändringen, enligt Svegfors, är att få en avsändare för styrningen av sjukvården. – Vi […]

Fler avstegsavtal med privata vårdgivare

Avtalet i Stockholm med Maria Beroendecentrum AB reglerar kompensation för störningar som bryter dygnsvilan under beredskap. Avtalet, som inte är formellt klart, berör omkring tio läkare och innebär att ersättningen för jour och beredskap är orörd och att arbetsgivaren står för kompensationsledighet för störningarna. Störningar under veckodagarna kompenseras minut för minut vid slutet av följande […]

Olika siffror på väntetiderna

I ledaren skriver företrädare för Läkarförbundet: »SKL fann att köerna till behandling minskade i början av 2006, men att de därefter ökat med omkring 50 procent.« Att köerna först minskat och sedan ökat med 50 procent, »det stämmer inte«, kommenterar SKL i ett pressmeddelande den 17 januari. Enligt SKLs egna siffror som presenterades i november […]

Linnéapostlarnas farofyllda långfärder i reseberättelse

År 2007 kommer 300-årsminnet av Linnés födelse att firas stort. Hans resor i Sverige och till Holland är väl kända men det var hans »apostlar« som gjorde de riktiga långresorna över världen. Det var totalt ett 20-tal unga män som mer eller mindre på uppdrag av den store Linné begav sig till Mellanöstern, Afrika, Fjärran […]

Helan och Halvan – karaktärer med halv och hel metabolism?

När den första ljudfilmen släpps med Stan & Ollie (Stan Laurel och Oliver Hardy) i maj 1929 handlar parets första dialog om mat: Ollie bjuder hem sin vän Stan med orden »First we are going to eat – we are going to have a great big juicy steak with mushroom sauce, strawberries with a whipped […]

Komplement till befintliga vårdprogram

Bröstcancer är en sjukdom som uppmärksammas flitigt i medierna, och utbudet av litteratur reflekterar detta. Vad kan Cancerfondens »Rosa boken om bröstcancer« tillföra? Boken är avsedd i första hand för vårdpersonal och skall ses som ett komplement till befintliga vårdprogram. Man förväntar sig därmed finna information som inte täcks av vårdprogrammen och till största delen […]

Läsbar bok för alla med medicinhistoriskt intresse

Harvey Cushing befann sig i medelpunkten och kom att på ett avgörande sätt bidra till neurokirurgins utveckling i början av 1900-talet. Han var också en av de första kirurgiska företrädarna med internationell ryktbarhet som kom fram med den amerikanska medicinens starka utveckling för 100 år sedan. Författaren av denna biografi, Michael Bliss, har tidigare skrivit […]

Intressant bok som bör läsas med en nypa salt

Psykoanalys i välfärdsstaten. Profession, kris och framtid. Författare: Förlag:Recensent:Denna bok är en intressant kombination av inspiration och desperation. Inspirationen tydliggörs i ambitionen att främja och marknadsföra psykoanalysen; från Aristoteles hämtas principer som förtydligar plattform, etos och uppdrag. Olika historiska perspektiv om då och nu har ett betydande läsvärde. Desperationen är retrospektivt dagsaktuell. Klorpromazinets entré i […]

Ansiktsblindhet – ett psykosocialt handikapp

Prosopagnosi, ansiktsblindhet, är ett psykosocialt krävande handikapp. Det kan uppstå vid neurologisk skada, som beskrivs i Oliver Sacks´ »Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt«. Patienten där var inte bara oförmögen att känna igen ansikten, utan också oförmögen att tänka sig eller minnas några ansikten – han hade förlorat själva föreställningen om ett ansikte. […]

Alltför stora ambitioner har givit ojämnt resultat

Forskningsetik för medicinare och naturvetare.Författare: Förlag:Recensent: Det finns ett stort behov av utbildning och debatt kring etiska frågor i forskningen. En ökad medvetenhet bland forskare och inte minst de yngre är en väsentlig strategi för att förebygga olika former av oredlighet i forskningen. Särskilt tydligt blir detta inom medicinsk forskning där riskerna för att enskilda […]

Läkares råd om kolhydratsnål kost stoppades

Allmänläkaren på vårdcentralen gav råd om kolhydratfattig kost till diabetiker. Råd som går tvärt emot gällande näringsrekommendationer. Till slut förbjöd arbetsgivaren henne att fortsätta med skälet att »vetenskap och beprövad erfarenhet« ska styra verksamhetens arbete. Under flera års tid gav äldrevårdsläkaren Annika Dahlqvist råd om kolhydratfattig kost till patienterna på Njurunda vårdcentral. Matråden bygger på […]

Fetmaepidemin oroar både föräldrar och vårdprofessioner

Det visar en intervjuundersökning av föräldrars attityder till barns kost och hälsa som gjordes i november 2006. Bakom undersökningen står Tandläkarförbundet, som utformat enkäten, samt Läkarförbundet och Vårdförbundet. 1000 föräldrar i åldern 18–55 år med hemmavarande barn i åldern 4–15 år intervjuades. Här är några av resultaten: 85 procent av föräldrarna anser att kosten har […]

Folkhälsoministern tror på föräldraopinion

Folkhälsominister Maria Larsson vill ha en utökad föräldrautbildning. Hon tror mer på föräldraopinion och konsumentmakt och mindre på lagstiftning som åtgärder mot den ökande fetmaepidemin. »Dagens föräldrar har inte tillräcklig kontroll över och kunskap om sina barns kostvanor.« Det konstaterade ordförandena i Läkarförbundet, Tandläkarförbundet och Vårdförbundet i en debattartikel i Dagens Nyheter den 12 december, […]

En femtedel av barnen i Europa är överviktiga

Detta slår Sveriges folkhälsominister Maria Larsson och hennes europeiska kolleger fast i deklarationen »European Charter on Counteracting Obesity« som antogs vid Världshälsoorganisationens europeiska ministerkonferens i Istanbul i november 2006. Deklarationen lägger särskild tonvikt på fetma hos barn och unga. Målet är att inom 4–5 år ha nått synliga framgångar bland barn och ungdomar, och senast […]

Ingen rättighet att vara läkare

I veckan beslutade Regeringsrätten att en läkare som tidigare dömts för barnpornografibrott får behålla sin legitimation. Mannen har sexchattat med barn och har sparat datafiler med barnporr. Flera instanser, som Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, har kritiserat domen. –Det är fel att läkaren får tillbaka sin legitimation. Den som arbetar som läkare ska inte […]