Symtomen talade mycket tydligt för en hotande stroke – inte för glaukom

Den 71-årige mannen sökte den 10 mars 2006 hos ögonläkaren på grund av synbortfall på höger öga vid fyra tillfällen sedan i januari. Tillståndet bedömdes som glaukom och han fick droppar Timosan. Vid återbesök den 7 april byttes Timosan mot droppar Lumigan. Den 9 april sökte han akut vid ett länssjukhus på grund av vänstersidig […]

Första riktlinjerna för sjukskrivning klara

Riktlinjerna, som Socialstyrelsen och Försäkringskassan tar fram på uppdrag av förra regeringen, ska omfatta dels övergripande principer för all sjukskrivning, dels specifika rekommendationer för ett 70-tal diagnoser, sådana som orsakar många och/eller långa sjukskrivningar. Resultatet ska presenteras den 22 december. Arbetet samordnas av Jan Larsson, sociolog och Socialstyrelsens projektledare för arbetet. Han bedömer att de […]

En blivande klassiker om medicinska uppfinningar

När man försöker beskriva den medicinska utvecklingen är det lätt att fokusera på de senaste årtiondena. I själva verket står dessa upptäckter på en solid grund som byggts upp genom många århundraden. Man kan skratta åt den »okunskap« som flydda tiders forskare uppvisade, sedd med dagens ögon. Men var stod vi i dag utan Wrens […]

Läkarförbundet avvaktar regeringens utredning

Vid förbundets fullmäktigemöte i våras klubbades beslutet att låta centralstyrelsen (CS) utreda huruvida en patienträttighetslag skulle »stärka patienterna på ett ändamålsenligt sätt« och i så fall arbeta för att en lag införs i Sverige. På det senaste mötet i CS bestämdes att förbundet ska avvakta regeringens utredning i Ansvarskommittén. –Vi har fått uppgifter om att […]

Två synsätt på lagar om patienträtt

–Det finns många andra åtgärder som är bättre än att stifta lagar. Bättre vore att jobba mer med öppna kvalitetsredovisningar i vården, jämförelser mellan vårdgivare, offentliga och privata, som ökar patientens makt i vården. Det blir en naturligare påtryckningsmetod, säger Kerstin Einevik Bäckstrand, organisationskonsult som nyligen gjort en utredning om patienträttighetslagar i Norden för branschorganisationen […]

Norsk lag utgår från patientens rätt

Den norska lagen utgår från en samling patienträttigheter, till skillnad från den svenska hälso- och sjukvårdslagen som säger att huvudmännen har skyldigheter att ge vård till befolkningen. En patient i Norge har rätt att välja läkare, sjukhus, behandling och rätt till »nödvendig helsehjelp« från specialistsjukvården inom en tid som är »medicinskt motiverad«. Utöver den lagstadgade […]

Ansvarskommittén vill samla bestämmelser till en lag

–Det finns funderingar på att samla alla viktiga bestämmelser som rör patienten till en lag. Frågan är utredd, säger Marie Pernebring, sekreterare i kommittén och ansvarig för frågor i den primärkommunala sektorn. Under utredningsarbetet har sekretariatet tagit fram ett förslag till en patientlag där en rad »rättigheter« kan rymmas. Olivia Wigzell, som har hand om […]

Andreas Hvarfner om mobila intensivvårdsteam

Hur vanligt är det med mobila intensivvårdsteam i Sverige? – Jag kan tänka mig att ett tiotal sjukhus har det i någon form och många andra är i startgroparna. Finns det även på små sjukhus? – Ja, och även på sjukhus utan intensivvård, till exempel i Ängelholm. Där tillämpar de delar av konceptet för att […]

Landstingsdirektörer »lugna« inför årsskiftet

Samma dag som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlingsdelegation svarar nej på Läkarförbundets förfrågan om att uppmana parterna till kollektivavtal kommer detta besked från Landstingsdirektörernas förening. Men Elisabeth Holmgren, ordförande i Landstingsdirektörernas förening och landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting, kan inte ge några exempel på verksamheter som klarat anpassningen. – Jag har inte någon detaljerad […]

SKL hänvisar till varje huvudman

Varje sjukvårdshuvudman får avgöra om det behövs kollektivavtal för att lösa arbetstidsfrågan. Det är svaret till Läkarförbundet (se artikel här intill) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL efter förra veckans möte i förhandlingsdelegationen. – SKL sopar det hela under mattan. De säger att det pågår förhandlingar lokalt med att anpassa scheman till lagen, vilket inte […]

Efter Protos: Din egen läkare

Det saknas politiskt stöd för ett nationell reglerat familjeläkarsystem, enligt Läkarförbundets förslag, Protos, se http://www.protos.se Det enda politiska parti som vill ha en nationell reglering är folkpartiet. Därför funderar nu Distriktsläkarföreningen, DLF, på hur man ska gå vidare. – Om man inte gör något så kommer Sverige inte att kunna bygga upp någon första linjens […]

Läkarförbundet kräver förhandlingar

Det skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 7 november, dagen efter att Arbetstidsnämnden beslutat att inte lämna något tolkningsutlåtande. Läkarförbundet hade begärt att nämnden skulle uttala sig om huruvida arbetsgivaren med framgång kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, enligt de […]

Erik XIV:s sinnessjukdom ett resultat av arv och dåligt samvete?

Den 17 maj 1567 var den 33-årige Erik XIV på väg till ett möte med ständerna i Uppsala. Han stod på höjden av sin makt. Högadeln, med vilken han fört en kamp, var pacificerad. Några av dess främsta representanter – greve Svante Sture med sönerna Nils och Erik, Abraham Gustavsson Stenbock, Ivar Ivarsson Liljeörn och […]

Patient dog hemma i hjärt-infarkt efter patologiskt EKG

Den 38-årige mannen kom till vårdcentralen den 3 januari 2006 med oklara bröstsmärtor och hosta. ST-läkaren bedömde besvären som en akut nedre luftvägsinfektion, ordinerade bland annat penicillin och uppmanade patienten att återkomma om han inte blev bättre. På morgonen den 5 januari föll mannen ihop i hemmet och avled. En obduktion visade att dödsorsaken sannolikt […]

Kvinna med aortastenos borde ha undersökts och opererats med förtur

Kvinnan hade aortastenos sedan födseln och kontrollerades regelbundet. I februari 2003 konstaterades att medeltryckgradienten mellan vänster kammare och kroppspulsådern var 50 mm Hg. Kardiologen beslöt ta tillbaka henne under sommaren för ny ultraljudsundersökning och ställningstagande till operation under hösten 2003. Undersökningen visade endast ringa förändring. Det framgår inte av journalanteckning om kardiologen tagit ställning till […]

»Ångesten uppstod som en följd av de akuta bröstsmärtorna«

En 55-årig man utförde svetsarbeten på en mycket hög ställning den 1 november 2005 när han plötsligt drabbades av svåra och huggande bröstsmärtor. Han var mycket orolig och fick morfin av ambulanspersonalen som klättrat upp på ställningen. Den nedkylde mannen fördes till ett universitetssjukhus där han undersöktes av en intensivvårdsläkare, som antecknade i journalen »ropar […]

Patient med tät aortastenos får inte »tappas bort«

Det framhöll professor Eva Berglin, vetenskapligt råd i toraxkirurgi, när hon yttrade sig i fallet med kvinnan i föregående artikel. Hon skrev ett långt utlåtande som vi bara delvis kan återge. Hon var mycket kritisk och använde uttryck som: »Patienten ska inte behöva ta över det medicinska ansvaret att bedöma när hans/hennes sjukdom ger symtom […]

Svensk patienträttighetslag lär dröja

Vid ett köksbord i Bankeryd i augusti 2005 kom de första tankarna på plats om en rättighetslag, ett år senare sattes de sista formuleringarna ihop vid ett sammanträdesbord i alliansens välfärdsgrupp. Vid bordet satt gruppens huvudsekreterare Henrik Kjellberg (kd), numera politiskt sakkunnig på socialdepartementet, som förberett lagfrågan. Ett är säkert: grundpelarna i den svenska hälso- […]

»Man ska ta ansvar för den man har framför sig«

Läkartidningen är med när han träffar »Maria«, en kvinna från Latinamerika. Hon har ett utvisningsbeslut hängande över sig efter att ha fått avslag på asylansökan. Hon kom till Sverige 2002 för att jobba och kunna betala av på skulder som hon annars riskerade att hamna i fängelse för i hemlandet. Här har hon haft svarta […]

»Susanne« hjälpte i hemlighet

Susanne, som egentligen heter något annat, har tills nyligen arbetat på ett av Stockholms akutsjukhus. Under tre år var hon med i nätverket. Hon vill vara anonym eftersom hon aldrig bad sin chef eller sjukhusledningen om lov. – Nej, det gjorde jag inte och det gör inte de andra jag känner heller. Kanske hade det […]