Högsta domstolen dömer sjuksköterska för vållande till annans död

Så skriver Högsta domstolen (HD) i sin dom mot den sjuksköterska A, som av misstag blandade en infusionslösning med Xylocard så att den blev tio gånger starkare än ordinerat. Det orsakade att ett spädbarn avled till följd av förgiftning av lidokain. Händelsen inträffade för snart fyra år sedan och A har dömts i såväl tingsrätten […]

Åsikterna som splittrar toppduon i förbundet

Att Eva Nilsson Bågenholm och Marie Wedin har samarbetssvårigheter blev nyligen tydligt, se förra numret av Läkartidningen. Konflikten gäller formuleringen av en slutsats i ledartexten i LT nr 14. Ledaren var signerad av Marie Wedin men den slutsats som trycktes, mot Marie Wedins vilja, var formulerad av Eva Nilsson Bågenholm. Så här i efterhand kan […]

Zoonoser tvingar fram nya samarbeten

För tio år sedan skapade beteckningen BSE svarta rubriker i medierna. För tre år sedan var det SARS, och nu heter hotet fågelinfluensa H5N1. Sverige upplevde dessutom hösten 2005 det största utbrottet hittills av EHEC. Förutom att det handlar om sjukdomar som överförs från djur till människa, så är det svårt att hitta gemensamma mönster. […]

Högteknologi i framtidens kamp mot epidemier

Idén kommer från Foresights projekt »Detection and Identification of Infectious Diseases«, DIID. Foresight leds av Office of Science and Technology, en avdelning inom den brittiska regeringen. DIID involverar experter från sammanlagt 28 länder, idéerna ska vara visionära och som sådana ge underlag för långsiktiga strategiska beslut. DIIDs expertgrupp menar att utbrottet av SARS påvisade ett […]

Även små hot kan ge stora rubriker

De infektionssjukdomar som väckt störst uppmärksamhet i västvärldens medier de senaste åren har utgjort förhållandevis små hot mot folkhälsan, sett i ett globalt perspektiv. Den nya varianten av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom, vCJD, som överförs från nötkreatur som bär på hjärnsjukdomen bovin spongiform encefalopati, BSE, drabbade omkring 140 personer mellan åren 1996 och 2002. De flesta, 129 […]

EU-nätverk för IT i vården

Grundtanken med projektet Semantic Mining är att integrera den europeiska forskningen så att forskargrupperna inte gör samma saker. Enligt EUs sjätte ramprogram, där projektet ingår som ett Network of Excellence, är målet att europeisk forskning ska bli ledande inom medicinsk och biomedicinsk informatik. Ett Network of Excellence – en ny projektform inom EU – ska […]

Sjukskrivningsriktlinjer på väg

Jan Larsson, sociolog och tidigare Sveriges yngre läkares förenings kanslichef, ska leda Socialstyrelsens arbete med att ta fram sjukskrivningsriktlinjer, ett regeringsuppdrag i syfte att ändra och homogenisera praxis. – Jättespännande, men efter hand inser man hur svårt det är, säger han. Alla texter om sjukskrivning som han plöjt den senaste tiden innehåller någon formulering liknande: […]

Nu ska sänkta sjuktal löna sig

Konferensen, av inledningstalaren arbetslivsminister Hans Karlsson kallad »kick off«, hade lockat flera hundra nyckelpersoner från hela landet och hölls apropå att hela sjukvården från och med nu ska prioritera sjukskrivningsprocessen. Tre miljarder utspridda över tre år ska fördelas i vården efter hur sjuktalen sänkts. Hans Karlsson hoppas på ökad kunskap om sjukvårdens roll och om […]

Mer pengar till studenterna

Studiemedlen höjs med 300 kronor i månaden. Det framgår av regeringens vårbudget, som presenterades i förra veckan. – Jättepositivt, det är verkligen på tiden, säger Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund. Visserligen anser Hanna Åsberg att höjningen är väl modest. – Studiemedlen skulle behöva höjas med 1500 kronor för att komma tillbaka till den […]

Understödsbyrån för tuberkulösa i Uppsala – ett 100-årsminne

Med industrialismens genombrott i England i slutet av 1700-talet ökade antalet sjuka med lungsot i oroväckande grad. Mot slutet av 1800-talet nåddes ett maximum i Europa, där dödligheten i »consumption«, »phthisie pulmonaire«, »Schwindsucht« eller norska »tæringen« kunde uppgå till två till tre, i vissa storstäder ända upp till åtta dödsfall på 1000 invånare. Av den […]

Äger jag mitt liv? Många frågor – få svar

För inte så länge sedan hände något tänkvärt. En man reste till Schweiz för att sluta sitt liv på en klinik för dödshjälp. Får man göra så? Om jag köper en cykel kan jag slänga bort den eller missköta den så att den går sönder. Kan jag göra på samma sätt med mitt liv? Vem […]

Citatet

Citatet är hämtat från Arvid Wretlinds bok »Läkemedelslära« från 1960-talet, en klassiker som flertalet av det decenniets medicinstudenter pluggade in under farmakologikursen. Arvid Wretlind (1919–2002) var en vänlig man med en stillsam humor, elegant, generös och värdig. Han såg aldrig pressad ut men hade en stor förmåga att få saker gjorda – och att sätta […]

Det stora, filosofiska konstverket om människans natur

Medicin och filosofi hänger utan tvivel ihop på många sätt. När bokförlaget Thales ger ut 1700-tals filosofen David Humes »Avhandling om den mänskliga naturen, med underrubriken »Ett försök att införa den experimentella metoden i studiet av människan« i tre vackra volymer, är det en händelse med visst intresse för det medicinska fältet. De tre bokvolymerna […]

Kirurgen borde ha konverterat laparoskopin till öppen kirurgi

En 30-årig man genomgick den 15 september en viktminskningsoperation. Med titthålsteknik applicerades ett åtsnörande band runt magsäcken (laparoskopisk gastric banding). Efter operationen klagade patienten över bröstsmärtor, som bedömdes som hjärtutlösta. Han skrevs ut av en överläkare den 18 september men återkom två dagar senare akut med blodinnehållande kräkningar. En gastroskopiundersökning utfördes akut och man fann […]

Antalet fällda läkare fortsätter öka

Under fjolåret kom det in 3 670 anmälningar till Ansvarsnämnden, i stort samma antal som året innan. Antalet anmälda personer var 5 713 varav 7,8 procent fick någon form av sanktion. Det framgår av nämndens årsberättelse. Läkarna dominerar Såväl bland de anmälda som de fällda dominerar läkarna. De svarar för 70 procent av disciplinpåföljderna. Disciplinpåföljderna, […]

Information från Sveriges läkarförbund

Ladda ner informationen som pdf genom att klicka på knappen till höger.

Veterinärmedicin med tonvikt på zoonosers spridningsvägar

Denna behändiga häftade volym behandlar såväl basal patogenes som laboratorie- och klinisk diagnostik av bakterie-, svamp- och parasitsjukdomar inom hela veterinärmedicinen med stark tonvikt på smittspridningsvägar av såväl välkända som av en rad »nya« infektioner, särskilt zoonoser och deras spridning. Boken är välillustrerad med ett 100-tal bilder i färg. I varje kapitel finns ett par […]

Toppkonflikt i Läkarförbundet

»Jag finner det oacceptabelt att innehållet i min ledare ändrats efter att jag signerat«, skrev hon i ett mejl till Eva Nilsson Bågenholm. Mejlet vidarebefordrades också till Läkarförbundets centralstyrelse, Läkartidningens chefredaktör, VD och vice VD i Läkarförbundet. Mejlet är också undertecknat av Sjukhusläkarföreningens styrelse, där Marie Wedin är ordförande. Marie Wedins signerade ledare skrevs inför […]

Benbrott vardag för Åres läkare

– Då måste man ha fem på spisen hela tiden, säger distriktsläkaren Arne Wickström. Han kan skriva remiss på en patient medan en annan är på lab, en tredje på röntgen och en fjärde i gipsrummet, och så vidare. Arbetet på hälsocentralen är extremt säsongsbundet och kan emellanåt vara väldigt hektiskt. På morgnarna i första […]

Varje läkare får egen Internetbaserad kompetensportfölj

Många frågor och viss oro märktes när Läkarförbundet och Läkaresällskapet presenterade sin Internetbaserade ubildningsguide inför specialitetsföreningarna förra veckan. Guiden, som består av en informationsdel öppen för alla och en kompetensportfölj där läkarna dokumenterar sin egen utbildning och måste logga in sig, startar som pilotprojekt i april. Fatimah Dabo från Sylfs styrelse argumenterade kraftfullt för varför […]