Utökad momsplikt på läkarintyg

Numera är det syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Om undersökningen syftar till att skydda hälsan hos patienten råder fortsatt momsbefrielse. Med begreppet skydda menas också bevara och återställa hälsan. I stort sett ska övriga läkartjänster momsbeläggas med 25 procent. Tidigare var alla undersökningar hos legitimerad läkare skattebefriade medan skatteplikt endast gällde för […]

Mer tid och resurser åt läkarna för att minska sjukfrånvaron

I torsdags slog Läkarförbundets centralstyrelse fast förbundets policyprogram »Sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen«. Skärp vårdgarantin, inför obligatorisk företagshälsovård, sänk ersättningsnivån i sjukpenningen efter ett år, låt personer som inte är fullpresterande arbeta i vården och öka statsbidragen till landstingen med fem miljarder kronor. Det är några av de trettio förslag till åtgärder för att komma till […]

Kritiska röster mot förslagen

– Vad gör alla sjuka hela dagarna? Den frågan ställde Leif Westerlind, sakkunnig på socialförsäkringsenheten på Socialdepartementet. Han svarade själv: – De flesta gör någonting. Varför går det inte att omvandla den aktiviteten till något man kan göra på sin arbetsplats istället? Det måste bli en bättre kommunikation mellan arbetsgivarana och medicinen. På intygen borde […]

Tvångsflytt till SEB Trygg Liv kan innebära större risker

De närmare 10000 läkare som berörs av affären mellan Salus Ansvars livbolag och SEB Trygg Liv, kommer successivt få sitt sparade kapital placerat hos SEB Trygg Liv. Under oktober kommer Salus Ansvar börja kontakta kunderna om valmöjligheterna. Någon möjlighet att själv välja helt ny förvaltare genom så kallad fri flytträtt finns inte. Det är ingen […]

Upptäckten inledde ny era inom bakteriologin

– Jag är så glad att jag nästan inte kan tala. Jag har arbetat med bakteriologi i tjugosju år. Pentti Huovinen minns pristagarnas artikel i Lancet 1984 om upptäckten att Helicobacter pylori orsakade magsår. – Ingen trodde det var sant. När jag gav artikeln till magspecialister vid vårt sjukhus sa ingen någonting. Det tog ungefär […]

Inbrott försenar forskning

Sjutton illrar har släpps ut, alternativt stulits, vid ett inbrott i ett djurstall på Karolinska institutet, KI. Gärningsmännen slog sig in genom väggen på den barack där illrarna hölls. Väggarna i baracken blev nedklottrade med slagord av typen »befria djuren« och förkortningen »DBF« (Djurens befrielsefront). Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning på KI, säger […]

Avtal klart om professorers och lektorers pensioner

I flera års tid har det varit oklart hur pensionskostnaden för kliniskt verksamma professorer och lektorer ska fördelas mellan universitet och landsting. Tidigare finansierade staten hela kostnaden, men detta upphörde 2003, då staten ansåg att landstingen skulle ta sin del. Sedan 2002 har Läkarförbundet arbetat för en uppgörelse. Efter årets kommunala avtalsrörelse stod det klart […]

Upptäckt av magsårsbakterie belönas med årets Nobelpris

Patologen Robin Warren, född 1937, och mikrobiologen Barry Marshall, född 1951, vid University of Western Australia i Perth, Australien, har tilldelats årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. De får priset för upptäckten av bakterien Helicobacter pylori och dess koppling till inflammation i magsäckens slemhinna, liksom till sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Dittills hade inställningen varit […]

Socialmedicin föreslås förbli specialitet

Tidigare ordföranden i Läkarförbundet Bernhard Grewin har på uppdrag av Socialstyrelsen utrett socialmedicinens framtid. – Den här kompetensen behövs, och det bästa sättet att garantera den är att fortsatt myndighetsreglera den som specialitet för läkare, även om läkarna inte har direktkontakt med patienterna, säger han. Enligt Socialstyrelsens ursprungliga förslag till framtida specialitetsindelning som presenterades år […]

Universitet ska utveckla global e-hälsa

De medicinska universiteten inom nätverket Universitas 21, U21, höll sitt årliga möte i Lund förra veckan. Nätverket antog då en resolution som blir startskottet för ett samarbetsprojekt mellan U21 och WHO kring så kallad e-hälsa. Projektet syftar till att sprida medicinsk kunskap över hela världen med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. U21 har haft ett […]

Höga avgifter kan ligga bakom färre ansökningar om etikprövning

Enskilda forskare och organisationer har sedan »Lagen om etikprövning på människa och biologiskt material från människa« trädde i kraft den 1 januari 2004 löpande pekat på svagheter i lagen. Bland annat skrev Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet ett gemensamt brev till regeringen i december 2004 där man lyfte fram hur kostnaden för etikprövning slår hårt mot […]

Många överklagar nämndbeslut

Under 2004 fick Centrala etikprövningsnämnden in 45 överklaganden, och detta år har redan 37 överklaganden inkommit. – Det har blivit fler sådana ärenden att pröva än vad vi trodde det skulle bli då den nya lagen började gälla. Nu har vi anställt ytterligare två jurister, som bland annat ska pröva sådana ärenden, säger chefsjurist Eva […]

Läkemedelsberättelse minskar överföringsfel vid utskrivning från sjukhus

Ett utskrivningsmeddelande inkluderande systematisk läkemedelsberättelse och läkemedelslista enligt Lundamodellen är ett enkelt redskap för att minska problemen. Elektronisk informationsöverföring kan ytterligare minska problemen om systematisk information enligt vår läkemedelsberättelse inkluderas. Läkemedelsproblem hos äldre Äldre personer, i synnerhet de som bor i äldreboende, har ofta en komplicerad sjukdomsbild och använder många läkemedel. Detta ger ofta upphov […]

ST-läkare och kirurg missade välkänd varningssignal vid galloperation

Den 30-årige mannen opererades efter att ha kommit in till ett universitetssjukhus med akuta symtom, som tydde på gallsten. Operationen inleddes laparoskopiskt. När operatören mötte svårigheter tillkallades först ST-läkaren och sedan kirurgen. Socialstyrelsen anmälde ST-läkaren och kirurgen för att de opererat patienten fel så att gallgången delades och att detta inte noterades under den primära […]

Borde ha misstänkt näsfraktur och ordnat röntgenundersökning

Den 57-åriga kvinnan föll i sitt hem och sökte den 24 maj vid ett sjukhus på grund av näsblödning och ångest. Näsan konstaterades vara devierad åt höger. Den 9 juni sökte hon vid vårdcentralen på grund av näsdeviationen. Hon remitterades till sjukhuset, där hon blev undersökt den 23 juni. Ytternäsan devierade då kraftigt åt höger […]

Blodproppar i ögonen bör följas upp för att undvika komplikationer

Den 65-årige mannen drabbades av en plötslig synnedsättning. Distriktsläkaren ställde den hypotetiska diagnosen »maculatrombos?« och satte in behandling med acetylsalicylsyra. Fyra dagar senare sökte mannen ögonmottagningen på ett sjukhus där diagnosen blev grenvenstrombos med blödning i papillen. Han behandlades med acetylsalicylsyra i form av Trombyl. Patienten anmälde distriktsläkaren. När han den 10 februari körde bil […]

»Fullt möjligt att halvera antalet vårdrelaterade infektioner«

Det var ett budskap från Eva Haglind under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Hon är chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i genombrottsprojektet VRISS, Vårdrelrelaterade infektioner ska stoppas. Inom projektet uppskattar man att 10 procent av alla som vårdas på sjukhus i Sverige drabbas av en vårdrelaterad infektion. Det övergripande målet för VRISS sattes högt – antalet […]


Händelseanalys i stället för bestraffning har lett till förbättrad patientsäkerhet i USA

Veterans Affairs, VA, ger vård till anställda och tidigare anställda inom den amerikanska försvarsmakten vid något av VAs 170 sjukhus i USA. Redan 1997 försökte VA utveckla en organisation för utbildning och forskning inom patientsäkerhet, men efter två år och med magert resultat kontaktades James P Bagian. Han har en unik erfarenhet av säkerhetsutveckling, såsom […]

»Alla skador och risker för skador måste rapporteras och analyseras«

Det är delar i Läkarförbundets recept för att öka patientsäkerheten, som presenterades bland annat i en ledare här i Läkartidningen för en dryg månad sedan (nr 34) under rubriken »Säker vård – en självklarhet«. Ett problem är att just läkarna, enligt många källor, är sämst på avvikelserapportering, senast redovisat under den nationella patientsäkerhetskonferensen. Varför är […]

»Vi är en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet«

Och om någon trodde att Sverige på något sätt är ensamt, unikt eller mer framstående i patientsäkerhetsfrågor än andra länder så är det fel. I själva verket är vi som är här idag en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet. Det sade Socialstyrelsens chef Kjell Asplund när han inför drygt 700 deltagere […]