Besviken Christopher Gillberg lägger skulden på arbetsgivaren

Istället för att universitetsledningen gav ett klart besked om äganderätten till forskningsmaterialet i Göteborgsstudien rörande ADHD/DAMP, och själv tog ansvar för att eventuellt bryta den till patienterna utlovade sekretessen, så hängde den ut Christopher Gillberg i medierna. Dessutom spreds en mängd myter från en avdelningschef på rektorsämbetet, såsom att materialet låg förvarat i ett säkert […]

Sylf-enkät avslöjar brist påfacklig tid och facklig utbildning

Uppgifterna baseras på en enkät som Sylf genomförde under senhösten 2004. Sylfs kanslichef Jan Larsson säger att han egentligen inte är så förvånad över enkätsvaren sedda var för sig. – Men litet överraskande var kanske att den samlade svarsbilden gav ett så pass dystert intryck. Man får en stark känsla av att det gäller att […]

Läkartidningen får ny chefredaktör

Läkarförbundet har tillsatt Jonas Hultkvist som ny chefredaktör för Läkartidningen med tillträde den 1 september 2005. Han efterträder Kristina Räf som går i pension. – Jonas Hultkvists bakgrund och tidningserfarenhet kommer väl till pass i vår utveckling av tidningen, säger Catarina Andersson Forsman, VD i Läkarförbundet. Jonas Hultkvist har arbetat med dagspress, månadsmagasin och TV. […]

Norska läkare nöjda med ny sjukskrivningspraxis

När läkarna förra året skulle fås att ändra sin sjukskrivningspraxis möttes det av väldigt stor skepsis från de norska läkarna, berättar Kjell Maartmann Moe, ordförande i APLF, Alment praktiserende lægers forening. Man upplevde att Trygdeetaten (norska motsvarigheten till försäkringskassan, tidigare Rikstrygdeverket) hade krävt väldigt många läkarintyg genom åren, intyg som inte användes. Läkarna var trötta […]

»Arbetet har blivit lättare«

Det är lättare på det sättet att andra har blivit ansvariga. Jag tycker inte det är mycket extra arbete. Jag har tänkt väldigt mycket så här tidigare men saknat stöd från samhället. Tidigare var det alldeles för lätt för arbetsgivaren att säga till patienten »Du är sjuk, håll dig undan tills du är frisk«, menar […]

»Läkarna var sista pusselbiten«

På uppdrag av Trygdeetaten, den norska försäkringskassan, har Leif Moland följt arbetet med att få med läkarna i den förändrade sjukskrivningsprocessen. »Med legene på laget« heter rapporten, som kom i januari. Hur stor roll läkarnas ändrade attityd har spelat går inte att säga. Han uttrycker det hellre som att läkarna var den sista pusselbiten. – […]

Svenska försäkringskassan åker på studiebesök till Norge

Vi åker dit för att prata med dem om vilka erfarenheter de gjort och se om vi kan lära oss något, säger Siwert Gårdestig, chef för avdelningen Sjukförmåner på försäkringskassan. – Vi är nyfikna på hur förutsättningarna i systemet överensstämmer med de svenska. Kan man vänta sig samma effekter här? Kan det vara intressant att […]

Nu jobbar norrmännen trots att de är sjuka

Efter det att sjukfrånvaron ökat under hela 1990-talet lanserade den norska regeringen år 2001 en typ av samarbetsavtal under namnet »Inkluderande arbetsliv«. Syftet med de sk IA-avtalen mellan staten och arbetsgivare och arbetstagare på enskilda arbetsplatser var att underlätta för anställda att arbeta även om de inte är helt friska. Avtalen innebär särskilda förpliktelser för […]

Ny nationell konferens om patientsäkerhet hålls i höst hålls i september

I det seminariet, som är ett av många, beskrivs den teoretiska bakgrunden till risk- och orsaksanalyser. Där redovisas ett utbildningsprogram för hälso- och sjukvård och praktiska råd om hur det ska användas. I ett uppföljningsseminarium diskuteras illustrativa exempel från enskilda patientfall och organisationer. Praktiska övningar genomförs. Konferensen är den andra i sitt slag och hålls […]

Vållande till annans död eller justitiemord?

Den 25 mars 2004 blev psykiater J instämd till tingsrätten för påstått grovt vållande till annans död. Dödsfallet inträffade natten mellan den 25 och 26 augusti 1999. Psykiater J hade vid 17-tiden den 25 augusti 1999 bedömt att P, en man född 1980, inte uppfyllde kriterierna för tvångsintagning enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Följaktligen […]

GAF-skalan inom psykiatrin – kejsarens nya kläder?

Om man har en skattningsskala för hur kallt man tror att människor tycker att det är vid olika temperaturer och jämför skattningarna med motsvarande avlästa temperaturer, kan man med cirkelresonemang och statistisk okunskap få fram fina »korrelationer« som man tycker »validerar« skattningsskalan. Sedan tar man medelvärdena (!) av folks skattningar på olika orter i Sverige […]

»Begränsa försäkringsbolagens möjlighet att ta del av patientjournaler«

Det anser Karin Lindell, som på regeringens uppdrag utrett frågan om försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler. Enligt henne begär försäkringsbolag regelmässigt in fullmakter från personer som söker privata personförsäkringar och vissa skadeförsäkringar. Majoriteten av fullmakterna är sk generella: de är inte tidsbegränsade och innehåller inte några begränsningar i fråga om vilka sjukvårdsinrättningar försäkringsbolaget kan vända sig […]

Eva Nilsson Bågenholm kommittéordförande i WMA

WMAs arbete innefattar numera fler områden än medicinsk etik, men det är fortfarande de etiska frågorna som väger tyngst. Det är också frågan om medicinsk etik som efter andra världskriget ledde till att WMA bildades överhuvudtaget och som gett den medicinska professionen Helsingforsdeklarationen, Lissabondeklarationen etc. Idag har organisationen ett 80-tal medlemsländer, och fortfarande finns många […]

Läkarförbundets rutiner ändras

Då Östergötlands läkarförening skulle inleda löneförhandlingar 2004 behövde föreningen veta vilka av landstingets läkare som var medlemmar och som föreningen skulle förhandla för. Landstinget i Östergötland tillhandahöll en excelfil på samtliga anställda läkare, en fil som läkarföreningen skickade till Läkarförbundet centralt, där den stämdes av mot medlemsregistret. Av samtliga anställda läkare var 180 inte medlemmar […]

Apoteken ska anmäla läkare som överförskriver narkotiska läkemedel

Efter en hearing i mars 2004 om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel beslutade Mobilisering mot narkotika att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga om det överhuvudtaget finns någon överförskrivning av dessa läkemedel. Om så var fallet skulle gruppen även föreslå åtgärder för att minska den. Nu finns den preliminära rapporten klar, och slutrapporten överlämnas till regeringen […]

Barnen straffades för det hat danskarna kände mot tyskarna

Andra världskriget var inne i slutfasen. Röda armén ryckte fram på östfronten. Hundratusentals civila från Tyskland valde att fly. Från mars till maj 1945 anlände runt 250000 av dem till Danmark. De isolerades i taggtrådsomgärdade och bevakade läger runt om i landet. Nio månader senare var 13492 av dem döda. Det framgår av överläkaren Kirsten […]

Thailändska läkare tackas för sina insatser med studiebesök i Lund

I måndags anlände fyra läkare från Thailand till Universitetssjukhuset i Lund. Under två veckor ska de studera svensk sjukvård. Sjukhuset står för resa, kost och logi. Läkarnas stipendium utgör ett tack till sjukhuset i Phang Nga, som fylldes till bristningsgränsen under flodvågskatastrofen i julas. Trots språksvårigheter och brist på resurser lyckades personalen hantera anstormningen genom […]

Hon hjälper sörjande svenskar i Thailand

Den 26 december 2004 är ett datum som etsat sig fast. I vår del av världen vaknade vi till nyheten om att en jordbävning inträffat i Asien, och så småningom fick vi höra att en efterföljande flodvåg sköljt över de kustnära områdena. Tusentals människor saknades och bland dem många svenskar i Thailand. Antalet döda gick […]

Yngre läkare i Östergötland missnöjda med landstinget

Att det fanns ett missnöje i läkarkåren i Östergötland med anledning av de stora organisationsförändringarna i landstinget var känt, men hur såg missnöjet egentligen ut? Östergötlands yngre läkares förening skickade ut en enkät via e-post till omkring 250 yngre läkare i landstinget för att få klart för sig vad man ska koncentrera det fackliga arbetet […]

Landstingsledningen kritiseras av revisorer

Sjukvårdspersonalen i Östergötland har lågt förtroende för sina politiker och för sin landstingsledning. Det visar en granskning som landstingsrevisorerna har låtit Komrev göra, och kritiken från revisorerna är inte nådig. Komrev har studerat sättet att genomföra strukturomvandlingen av sjukvården i landstinget utifrån kriterier för en framgångsrik förändringsprocess. Det låga förtroendet försämrades ytterligare av sättet att […]