Åke Thörn gör ett relevant påpekande om texten i rubriken till bland annat Figur 13 i min rapport från 2008 [1]. I den löpande texten som ledsagar figuren och hänvisar till den finns dock en i detta avseende korrekt text, och i metodbeskrivningen finns ett exakt citat från texten i instruktionsbladet som kollegorna fick. Instruktionsbladet finns också med som bilaga till rapporten.
Jag kan hålla med om att det skett en olycklig »förkortning« av den ursprungliga ordalydelsen i figurrubriken, men min uppfattning är att det inte förtar värdet av analysen i fråga, och för den som, i likhet med Åke Thörn, läser rapporten noga behöver det inte finnas tvivel om vad staplarna i diagrammet står för. Det är dock ett påpekande som jag tackar för, och i den rapport som rör distriktsläkares sjukskrivningspraxis under 2009 kommer vi att se till att det blir rätt.
Huvudsyftet med studien var att belysa hur stor andel av distriktsläkarens alla besök som utgjordes av sjukskrivningskonsultationer, vilka diagnoser som var vanliga, hur långa perioder sjukskrivningen omfattade, hur ofta distriktsläkaren sa nej till sjukskrivning och hur stor andel av sjukskrivningarna som var på deltid. Fyndet om hur kollegorna själva bedömde att deras sjukskrivningspraxis egentligen »borde vara« enligt deras eget förslag är inte något som berörs i rapportens sammanfattning men blev förstås intressant i relation till hur sällan vi säger nej till sjukskrivning även då vi bedömer att det inte är någon »bra idé«. Detta stämmer också med erfarenheterna från kursen »Allmänläkaren och sjukintyget«, där det inte alls är ovanligt att erfarna kollegor berättar att de aldrig någonsin sagt nej till en sjukskrivning.
Det är avslutningsvis betryggande att Åke Thörn liksom jag tycker att det är bra att sjukskrivningarna minskat. Att läkares ändrade sjukskrivningspraxis på något avgörande sätt skulle förklara den minskningen visar inte studierna. Därvidlag får jag hålla med Björn Johnson [2]. Möjligen kan man se att förändringar i andelen besök som handlar om sjukskrivning avspeglar förändringarna i sjuktalen över tid. Detta kan tolkas som att patienternas »efterfrågan« på sjukskrivning är en förklaring.