Många landsting har eller överväger att införa ett gemensamt elektroniskt journalsystem för öppen och sluten vård. Samtidigt finns en trend mot IT-lösningar som möjliggör utbyte av central information mellan olika journalsystem, t ex den nationella patientöversikten. Det finns olika företag som marknadsför gemensamma lösningar, ett av dem är Cambio Cosmic. I teorin kan en välfungerande gemensam journal förbättra informationsutbytet mellan olika vårdgivare. Stödjande funktioner som interaktionsvarningar och en lättanvänd läkemedelslista kan underlätta läkemedelsförskrivningen och öka patientsäkerheten. Driftsäkerhet och användarvänlighet kan förbättra arbetsmiljön och ge mer tid åt patientarbete. I Läkartidningen 46/2010 (sidan 2872) rapporterades om hur distriktsläkare i Jönköpings län upplever att Cosmic tvärtom försämrat både patientsäkerheten, informationsöverföringen och arbetsmiljön.
Försämrad informationsöverföring och patientsäkerhet
Apotekare Christina Ljungbergs avhandling som refereras i detta nummer, Nya Rön sidan 720 berör flera risker kopplade till användningen av Cosmic i Uppsala. Att få tillgång till alla data som finns dokumenterade kan paradoxalt nog leda till att viktig information går förlorad eller feltolkas. De intervjuade läkarna från primärvård och slutenvård redogjorde för hur mängden sammanfattad och strukturerad information i till exempel epikriser tydligt hade minskat. I stället hänvisades till olika data i den elektroniska journalen. Tillgänglig information innebär inte med automatik att alla kan finna den, tolka den och använda sig av den. Patientarbetet kan i stället bli ineffektivt, samtidigt som ostrukturerad information ökar risken för feltolkningar. Enligt deltagare i studien ökar därmed stressen i arbetet. Studien tydliggör också att en gemensam läkemedelslista för slutenvård och primärvård kan innebära problem. I praktiken fanns ibland tre olika versioner, en i utskrivningsbesked, en i epikrisen och en i läkemedelslistan [1].
Ett gemensamt journalsystem bör effektivisera och underlätta arbetet. Users Award och Vårdförbundet i samarbete med Läkarförbundet, SKTF och Kommunal studerade Cosmic ur ett användarperspektiv år 2006. Undersökningen omfattade ca 700 användare – läkare, administratörer, paramedicinare, sjuksköterskor och undersköterskor från fyra olika län inom både öppenvård och slutenvård. I rapporten ger användarna mycket låga omdömen för driftsäkerhet, snabbhet och patientsäkerhet [2]. Resultaten bekräftas i en undersökning utförd 2009 av arbetsmiljöenheten vid Landstinget i Jönköpings län. Studiens deltagare uppger att produktiviteten minskat och att arbetsmiljön försämrats. Författarna drar slutsatsen att läkarna, som använder ett stort antal funktioner, ofta drabbas hårdast av de delar av systemet som inte är välfungerande [3].
Finns det vinster med att införa Cosmic som gemensamt journalsystem? I rapporten EHR IMPACT från 2009 redogörs detaljerat för tekniska aspekter av journalsystemet och hur det bidragit till vinster för Landstinget Kronoberg [4]. Noteras bör att de flesta vinster med avseende på arbetssätt och ekonomi relateras till hur arbetet tidigare utfördes med pappersjournal! Användarperspektivet behandlas mycket kortfattat även om brister som till exempel arbetsmiljöproblemet med långa svarstider återigen bekräftas.
Primärvården är i många län föregångare med att använda elektroniska journalsystem. Läkarna behöver driftsäkra journalsystem som kan hantera våra diversifierade arbetsuppgifter. En gemensam elektronisk journal kan på sikt möjligen innebära fördelar. För att ersätta en befintlig elektronisk journal i primärvården måste det nya gemensamma systemet vara bättre inom alla områden och samtidigt användarvänligt. De redovisade studierna tyder på att Cosmic inte uppfyller de kraven. Konsekvensen för primärvården kan bli bristande informationsöverföring, minskad tillgänglighet, försämrad patientsäkerhet och starkt negativ påverkan på arbetsmiljön. Kanske måste verksamheter med olika krav tillåtas använda olika journalsystem och kommunicera genom den nationella patientöversikten?