I mitt autoreferat av vår Cochraneöversikt av vaccin mot kikhosta föreslår jag: »För att förbättra effektiviteten bör vi nu överväga att gå över till vacciner med fler pertussiskomponenter …«. Professor Marta Granström anser att vi inte bör byta ut det spädbarnsvaccin vi använder i Sverige. Jag har respekt för hennes åsikt, samtidigt som jag vet att man i andra länder kommit fram till andra slutsatser. SBU publicerade 2009 en omfattande systematisk översikt av vacciner. Man fann att vaccin med 5 pertussiskomponenter har bättre skyddseffekt än vaccin med 2 pertussiskomponenter. En studie visade bättre effekt av 5 än av 3 komponenter medan två studier inte kunde påvisa någon sådan skillnad [1].
Granströms främsta argument mot 5-komponents kikhostevaccin är att det ger mer biverkningar än 2- och 3-komponentsvaccin, utan att vara effektivare. En ny studie från Finland och Sverige som jämförde Pediacel och Infanrix-IPV + Hib kunde emellertid inte påvisa någon sådan skillnad i biverkningar [2]. När denna studie är slutgiltigt publicerad bör vi diskutera om vi ska byta spädbarnsvaccin eller inte.