Alliansens vällovliga satsning på Stockholms sjukvård, presenterad bland annat på DN Debatt den 16 mars 2011, är glädjande och i linje med tidigare sjukvårdspolitiska intentioner. Olyckligtvis saknas i presentationen delar av den helhetssyn som borde vara en självklarhet denna andra mandatperiod.

Alliansens företrädare har i tidigare beskrivningar av sin vision för hälso- och sjukvården i Stockholm betonat kvalitetsaspekten som nästa viktiga steg efter det att patienternas valfrihet och tillgänglighet till vården förbättrats. Visst är ett ökat antal vårdplatser i en situation med brist på vårdplatser en förutsättning för bättre vårdkvalitet, men det är ingen garanti.

Visst är byggandet av enbart enkelrum vid Nya Karolinska i Solna en förutsättning för en nollvision mot vårdrelaterade infektioner, men ingen garanti för att vårdrelaterade infektioner inte uppkommer. Detta gäller i än högre grad de vårdinrättningar, offentliga och privata, där enkelrum i stor omfattning fortfarande saknas.

I frågan om kvalitetssäkring ingår även den aktuella debatten i bland annat Läkartidningen kring värdet och risker av en alltför omfattande registrering. I förra årets regeringsutredning föreslås att dagens nationella register sammanförs till en stor nationell databas. På DN Debatt den 1 april varnas för det hot mot medborgarnas integritet som en sådan utveckling skulle kunna föra med sig. Denna diskussion borde dock inte hindra Stockholms sjukvårdspolitiker från att behålla kvalitetsaspekten i sin satsning på regionens sjukvård.

Vi har inom ramen för ett multidisciplinärt samarbete sedan mitten av 1990-talet exempel på värdet av att inkludera kvalitetsaspekter i det dagliga sjukvårdsarbetet. Detta har inneburit att patienter med diabetes mellitus och avancerad fotproblematik under 15 år vid Karolinska universitetssjukhuset fått sin vård kvalitetssäkrad med undvikande av amputation som kvalitetsmarkör. Vi har för denna grupp patienter under perioden noterat allt lägre amputationstal, väl i nivå med lägsta internationellt redovisade resultat. I ett förslag till Stockholms läns landsting (SLL) har vi förordat detta område som ett prioriterat område under den närmaste femårsperioden.

Erfarenheter från fotverksamheten har under de senaste åren följts av en tanke att kvalitetssäkra ännu ett multidisciplinärt samarbetsområde: omhändertagande av patienter med protesinfektion. I Alliansens tidigare diskussion kring vikten av kvalitetsarbete inom sjukvården i Stockholm noterades att bland annat proteskirurgi var ett av Alliansen prioriterat framtidsområde. Även här har vi i ett förslag till SLL pekat ut omhändertagandet av patienter med protesinfektion vid Karolinska universitetssjukhuset som ett lämpligt prioriterat område med möjligheter till kvalitetssäkring.

Vi ser med glädje på Alliansens förslag till en satsning på och utbyggnad av den specialiserade rehabiliteringsvården och eftervården. Vår erfarenhet är att det finns goda möjligheter att frigöra vårdplatser när patienter som erhållit den nödvändiga högspecialiserade vården i våra exempel ovan – avancerad fotinfektion och protesinfektion – i framtiden kan erhålla den fortsatta eftervård och rehabilitering som i dag inte går att uppbringa.

Vi önskar med detta inlägg peka på nödvändigheten av att Alliansens framtidsinvestering i Stockholms sjukvård inte enbart erbjuder alla länets invånare en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård utan att denna sjukvård även måste vara kvalitetssäkrad. Endast med redovisad och säkrad kvalitet i vården kan ett friskare Stockholm byggas.