Ingen signifikant skillnad mot placebo för den primära effektvariabeln (WOMAC OA Score for pain) sågs i studien av Breivik och medarbetare [1] som Mundipharma hänvisar till i sitt inlägg. Publikationen var tidigare okänd för oss då tidskriften inte förefaller vara indexerad i PubMed. Studien som jämfört Norspan med tramadol tog vi inte med i vår genomgång då det var en oblindad studie [2]. Mundipharma skriver att det är viktigt att nya data som produceras får presenteras. Ett bra sätt att göra det är genom publicerad litteratur, och som vi redan påpekat i vår debattartikel ser vi positivt på att man under 2010 valt att publicera ett antal studier om Norspan. På så sätt finns en möjlighet för båda parter att vara pålästa när industrin träffar sjukvården i de diskussionsforum som Mundipharma förespråkar. Det torde skapa de bästa förutsättningarna för en konstruktiv diskussion.