Läkartidningen har under 2010 och 2011 publicerat artiklar om utformningen av framtidens sjukhus [1-3]. Professor Sven Britton ifrågasätter i ett debattinlägg, »Enkelrum – dyrt, farligt och tråkigt«, dagens trendiga synsätt att alla patienter ska vårdas i enkelrum (LT 24–25/2011, sidan 1289).
Diskussionen är mycket aktuell och viktig då det nu återigen är dags att bygga nya sjukhus i Sverige eftersom ombyggnationer och renoveringar av befintliga äldre sjukhus blir allt dyrare [3]. Hur ska då framtidens sjukhus se ut?
Har Sven Britton rätt i sina påståenden att
• minskningen av nosokomiala infektioner inte beror på att patienter vårdas i enkelrum utan framför allt på praktiserandet av god hygien?
• många patienter känner ökad trygghet och glädje av att dela rum med någon annan patient?
• patientsäkerheten försämras om alla patienter vårdas i separat enkelrum?
Hösten 2009 fick HTA-centrum (Health Technology Assessment) i Västra Götalandsregionen frågan om enkelbäddsrum erbjuder fördelar jämfört med flerbäddsrum (HTA-centrums utredningsverksamhet är presenterad i LT 29/2010 [5]). Frågan ställdes av Program- och prioriteringsrådet i Västra Götalandsregionen.
HTA-centrums bibliotekarie gjorde en systematisk litteratursökning, och undertecknad gick sedan igenom den publicerade litteraturen (till och med den 31 juli 2010) av studier som ur någon aspekt jämfört vård i enkelrum med vård i flerbäddsrum. Resultaten och slutsatserna är publicerade i form av ett utlåtande som finns tillgängligt på HTA-centrums webbplats [6].
Slutsatserna av den systematiska litteraturgenomgången ger visst stöd för samtliga tre av Sven Brittons påståenden. Det vetenskapliga underlaget och stödet för att vård i enkelrum (som enskild faktor) minskar smittspridning och minskar insjuknandet i nosokomiala infektioner visade sig vara otillräckligt. Likaså är det vetenskapliga stödet otillräckligt för att patienterna generellt får en ökad tillfredsställelse och upplever större enskildhet och värdighet om de vårdas i enkelrum. Vissa studier talar till och med emot detta. Det finns även indikationer på att patientsäkerheten kan äventyras då vissa patienter vårdas i enkelrum, men även i detta avseende är det vetenskapliga stödet otillräckligt.
Man kan därför ställa sig frågande till varför planerare av morgondagens sjukhus nu väljer att designa enligt enkelrumsmodellen. Har man verkligen stöd för att den merkostnad som detta innebär ger de positiva effekter man hoppas på? Den utredning som HTA-centrum i Västra Götalandsregionen gjorde 2010 ger knappast stöd för detta.
Från patientsynpunkt försvarar sannolikt en väl avvägd fördelning av enkelbäddsrum och flerbäddsrum fortfarande sin plats även på framtidens sjukhusavdelningar.