Sjukförsäkringen är en av samhällets viktigaste och samtidigt mest komplexa frågor. Vår utgångspunkt är att vi måste ha en sjukförsäkring som både är human och utgår från individen och samtidigt är rättssäker och skapar incitament för människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
Hur arbetsförmågan ska bedömas efter 180 dagars sjukskrivningsperiod och vad som ska anses vara särskilda skäl har visat sig skapa problem vid tolkning och tillämpning av lagen. Regeringen genomförde därför i december 2009 viktiga förändringar vad gäller prövning av arbetsförmåga. Förändringarna innebar att den som är sjukskriven från sitt jobb inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar om det kan anses oskäligt.
Den som har en allvarlig sjukdom ska kunna få sjukpenning med 80 procent av inkomsten också när de maximala 364 dagarna är förbrukade. Den som är sjuk ska heller inte behöva säga upp sig eller begära tjänstledigt för att söka annat arbete om man bedömer att arbetsförmågan kommer att försämras.
Trots dessa förändringar är det förvånande och olyckligt att det i dag finns personer som fortfarande drabbas på ett felaktigt sätt när det gäller prövning av särskilda skäl. Vi har pratat med flera cancersjuka och strokedrabbade där Försäkringskassan bedömt att de inte uppfyller kraven på särskilda skäl för att undantas från regeln att prövas mot hela arbetsmarknaden. Flera av dem står nu utan ersättning.
Vi har även träffat personer som har haft förmåga att arbeta deltid på sin gamla arbetsplats, men som behövt tacka nej till detta. De har av Försäkringskassan hänvisats till att söka ett heltidsarbete via Arbetsförmedlingen då de inte anses uppfylla villkoren för särskilda skäl. Detta är oskäligt i de fall när det är uppenbart att personens arbetsförmåga bäst kan tas till vara på den egna arbetsplatsen trots att han eller hon endast orkar arbeta deltid.
Ovanstående exempel visar att något har blivit fel i tolkning och tillämpning av lagen och att individperspektivet har försvunnit. Handläggarna på Försäkringskassan måste få bättre direktiv och utbildning om vad som är särskilda skäl vid prövning av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning.
En praxis för särskilda skäl bör tas fram som underlättar prövningen av arbetsförmåga. Socialstyrelsens riktlinjer för olika diagnoser måste också tydliggöras – bland annat vad gäller cancerpatienter och hjärnskadade efter t ex stroke. Dessa förändringar bör genomföras snarast. Vi har inte råd att låta fler sjuka komma i kläm i systemet.