Det är med stort intresse vi läser inlägget från Lars Kihlström och Jonas Nordquist i Läkartidningen [1]. Många kloka frågor ställs, och vi vill gärna göra några förtydliganden.

Sedan den 1 februari 2009 har Socialstyrelsen i uppdrag att dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås. Vi har med anledning av detta initierat en översyn av läkarnas specialitetsindelning. Redan nu finner vi anledning att ändra inriktning på arbetet med översynen av skäl som vi presenterat i vår artikel [2].

Det är vår absoluta ambition att alla berörda parter bereds möjlighet att medverka i processen. Därför har frågan om en ändrad inriktning på översynen diskuterats i nationella rådet för ST och vid ytterligare ett referensgruppsmöte där representanter för vårdgivarna via Sveriges Kommuner och landsting deltagit. Dessutom informerade vi om den uppkomna frågan vid ett möte med landets hälso- och sjukvårdsdirektörer i början av september. Vår uppfattning är att vi därigenom har tillräcklig grund för att besluta om en ändrad inriktning av vårt fortsatta arbete med denna översyn, ett projekt som alltså är egeninitierat. Att fullfölja en utredning på ett sätt som vi från början planerat bara för att vi planerat så vore däremot inte särskilt fruktsamt. De fakta som hittills inkommit under utredningens gång talar tydligt för en kursändring av översynsarbetet.

Översynen som leder fram till indelningen är alltså inte på något sätt färdig. Vi har ingen dold agenda, och vi har heller inga vagnar med hemlig last. Vårt syfte med översynen är en ändamålsenlig indelning av läkarnas specialiteter som både kan möta den medicinsk-tekniska utvecklingens möjligheter och tar hänsyn till de krav på ett brett omhändertagande i framtidens hälso- och sjukvård som följer av den demografiska utvecklingen.

Kihlström och Nordquist ställer många viktiga och mycket relevanta frågor. Det är just dessa frågor vi hoppas kunna finna svaren på under den fortsatta översynen. Vi välkomnar alla berörda parter ombord på tåget på det nya spår vi nu växlat in på.