Kerstin Sjöberg/Björn-Ove Ljung (KB) har i LT 8/2012 (sidan 421) svarat på vår artikel (LT 7/2012, sidan 355) om den nya organisationen av SPUR-inspektioner. Vi välkomnar en öppen diskussion och utgår från att den blir förutsättningslös. Vi föreslår att IPULS drar tillbaka sitt nuvarande förslag för att få en grundlig och välförankrad diskussion och beslut om framtida SPUR-inspektioner i samklang med specialitetsföreningar och SPUR-inspektörer. Annars är risken uppenbar att framtida SPUR-inspektioner görs utan medverkan av IPULS.

Efter läsning av KB:s artikel återstår flera frågetecken:

• KB skriver att man beklagar att kommunikationen med specialitetsföreningarna inte upplevts som tillräcklig. Det har inte funnits någon kommunikation mellan IPULS och specialistföreningarna i denna fråga över huvud taget. Det är alltså inte en fråga om upplevelse. I kommande process måste givetvis en ny organisation först diskuteras utförligt och sedan gå ut på remiss till samtliga specialitetsföreningar.

• Har SPUR-inspektörerna fått sparken? Ja, i så motto att de nu ska utses av IPULS och att de som vill vara SPUR-inspektörer (ämnesföreträdare) måste lämna in en ansökan/intresseanmälan som ska godkännas. I dagsläget utses SPUR-inspektörer av respektive specialitetsförening – personer som har specialistföreningens förtroende. Hur tänker sig IPULS det fortsatta samarbetet? Vem ska utse SPUR-inspektörer och på vilka grunder?

• I artikeln sägs att superinspektörer och byråkrater absolut inte är ett alternativ till dagens frivilligbaserade inspektioner. Vad menar man med det? Ska det finnas två typer av inspektioner? Vad ska de deltidsanställda teamledarna göra egentligen? Den viktigaste SPUR-effekten är nog fortfarande det arbete kliniken lägger ner inför en inspektion och de samtal man har i samband med inspektionen. Några absolut »rättvisa betyg« kommer inte, lika lite som i skolans värld, kunna delas ut oavsett modell.

• Kostnadsaspekten kommer in i varje inlägg från professionen. Denna kommenteras inte av KB. Vad kommer en normal IPULS-inspektion att kosta i framtiden?

Vi välkomnar alla specialitetsföreningar att diskutera frågan om framtida SPUR-inspektioner, kommunicera med Läkaresällskapet och Läkarförbundet och aktivt debattera frågan i Läkartidningen och Dagens Medicin. Professionen får inte frånhända sig dessa viktiga frågor.