Efter ett års tystnad från IPULS, trots förfrågningar från inspektörer och samordnare, lanseras nu en ny, hittills hemlig modell för inspektioner av specialistutbildningen i Sverige. Samma vecka som tjänster för inspektörer annonserades ut kom det mejl till de nuvarande inspektörerna, som vi får anta då utan förvarning entledigats från sina uppdrag.
Utformningen av målbeskrivningar för specialistutbildningen görs av specialitetsföreningarna, som också bidrar med SPUR-inspektörer. Här finns det en gedigen erfarenhet och kunskap på området. Har då IPULS, som enligt egen utsago mycket hastigt fick uppdraget i knät, tillfrågat den hittillsvarande expertisen? Inte alls!
Specialitetsföreningarna har inte fått någon information, än mindre fått möjlighet att uttrycka synpunkter eller ens ge råd till den enhet som för första gången ska sköta denna uppgift. I stället har man anlitat en extern konsult, med vilken kompetens vet vi inte, som har utformat en modell med kvalitetsindikatorer vi inte känner till.
Till yttermera visso har de inspektioner som ändå ägt rum under det gångna året fakturerats med belopp upp till drygt fyra gånger högre än tidigare gängse belopp. Verksamhetscheferna har svårt att motivera detta i sin budget och har bett om specifikationer av kostnaden på fakturen utan framgång.
Flera specialitetsföreningar har vid åtskilliga tillfällen också bett om mer information utan att ha fått veta mer än att inspektörernas löner ska täckas av avgiften. Detta är synnerligen rimligt men förklarar enligt våra egna beräkningar inte på långa vägar kostnadsökningen.
Tomas Bremell och Annika Teleman, inspektörer för reumatologin, har i LT 7/2012, sidan 355 på ett utmärkt sätt redogjort för de invändningar de flesta specialitetsföreningar torde ha i nuläget.
Vi kräver
• att förslaget till nyordning med angivande av tänkta kvalitetsindikatorer och evidensen för dessa skickas på remiss till specialitetsföreningarna
• att en tydlig redogörelse för kostnadsberäkningen för en inspektion tas fram
• att inspektörer från den egna specialiteten alltid finns med
• att transparensen i IPULS arbete ökar
• att åtgärder vidtas för en bättre kommunikativ dialog med specialitetsföreningarna och involverade inspektörer.

Vi citerar Tomas Bremell och Annika Teleman: »… inspektion ska utföras av organisation som är organisatoriskt, ekonomiskt och administrativt oberoende av den klinik som inspekteras. Detta torde uppfyllas av varje specialitetsförening.«
Specialitetsföreningarna är sektioner i Läkaresällskapet och delföreningar i Läkarförbundet, de organisationer som jämte Sveriges Kommuner och landsting äger IPULS. Att vi så tydligt nu visar IPULS vår brist på förtroende i dess sätt att hantera denna fråga borde tas på stort allvar.