I Läkartidningen 6/2012 (sidorna 270-1) publicerades en artikel av Michael Lövtrup om hälsotjänsten »Hur mår jag«. Vi som är ansvariga för hälsotjänsten vill gärna framföra följande.
Vi är mycket väl medvetna om de regler som gäller för marknadsföringen av sjukvård i Sverige. Tyvärr gick ett pressmeddelande ut, författat av den mediekonsult som anlitats av »Hur mår jag« och som inte var i enlighet med Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring. Vi beklagar att detta pressmeddelande inte blev granskat av ansvariga läkare i vår organisation.
När den nya hälsotjänsten utarbetades konsulterade vi både Socialstyrelsen och jurister på Sveriges läkarförbund för att säkerställa en god kvalitet på tjänsten. Tyvärr är Socialstyrelsen ingen rådgivande myndighet i hälso- och sjukvårdsfrågor, men man kan begära en inspektion av Socialstyrelsen av den verksamhet som bedrivs. Detta hade vi bestämt oss för att göra redan långt innan Läkartidningens artikel publicerades. Vi kommer tacksamt att ta emot alla goda råd som Läkarförbundets etik- och ansvarsråd med Thomas Flodin i spetsen kan komma att lämna efter sitt aviserade sammanträde i mars. Det ger oss i så fall möjlighet att ytterligare förbättra vår tjänst.
När det sedan gäller Thomas Flodins frågor om vem som bedömer labbsvar och hur man får kontakt med »dessa skickliga doktorer«, samt hans kommentar »Det finns en hel del annat man kan fundera över i upplägget som vi kommer att titta på, bland annat vad gäller kvaliteten på vården«, vill vi bland annat framhålla att det inte åligger Läkarförbundet att granska medlemmarnas yrkesverksamhet, det åligger Socialstyrelsen.
Nu har även Läkarförbundets jurister engagerats för att undersöka den nya verksamheten utan att det framgår på vems uppdrag. I juli 2011 bad vi juridiska avdelningen/medlemsrådgivningen på Läkarförbundet om råd och svar på ett antal frågor vi hade kring den verksamhet vi nu har satt i gång. Vi fick då ett entydigt svar från juridiska avdelningen på Läkarförbundet att detta lyder under Socialstyrelsen som varande tillsynsmyndighet.
Vi gick igenom detta med Socialstyrelsen och har inrättat verksamheten så att den lever upp till de regelverk som finns. Vi har upprättat de ledningssystem som Socialstyrelsen föreslår och arbetar efter dessa. Sedan medio 2011 är verksamheten registrerad som vårdgivare hos Socialstyrelsen, och vi följer i allt hälso- och sjukvårdslagens regler avseende dokumentation och signering av ansvariga doktorer. Det innebär att den enskilde besökaren på tjänsten vet vilken läkare som granskat, kommenterat och givit råd utifrån den ifyllda hälsodeklarationen.
Vi ifrågasätter med anledning av ovanstående Läkarförbundets juridiska avdelning och dess agerande i ärendet. Det är förvisso Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, men vi hoppas att de konsultationer vi haft med Läkarförbundets jurister inför lanseringen samt den inplanerade inspektionen från Socialstyrelsen ska skingra alla farhågor. Vi tar dock gärna emot alla goda förslag som kan göra hälsotjänsten »Hur mår jag« bättre.