Nima Sanandaji har i sin replik till min artikel i LT 4/2012 (sidorna 165-6) en referens gemensam med mig: Eggleston et al. Det är ett komplicerat metodarbete. Jag publicerade i fjol ett arbete tillsammans med en av Egglestons medförfattare, Joseph Lau, så jag vet att de gillar att fördjupa sig i metoder som jag ibland har svårt att förstå i detalj. Jag saknar sammanvägada estimat i deras »forest plots«. Deras enda slutsats om skillnader mellan olika typer av sjukhus var att bland de privata sjukhusen var de utan vinstkrav (not-for-profit) bättre än de med vinstkrav (for-profit). Sanandaji har dock rätt i att bland icke vinstdrivna sjukhus hade privata sjukhus bättre resultat än statliga. Detta är väl förenligt med min översikt.
Min artikel är en översikt över metaanalyser och andra systematiska översikter av kliniska variabler (till exempel mortalitet, förekomst av liggsår) och kostnader. Sanandajis artikel är en narrativ (osystematisk, konventionell) översikt av en blandning av kliniska variabler, surrogatvariabler (till exempel tillgänglighet, vårdutnyttjande) och kostnader. Exemplen från Sverige innehåller ingen jämförelse mellan vinstdriven och icke vinstdriven privat vård.
Bakteriers resistens mot antibiotika är en ödesfråga som måste beaktas. Överförskrivning av antibiotika kan ibland förklaras av vinstkrav.
Bland de över 21 miljoner artiklar som finns indexerade i PubMed kan man finna stöd för alla tänkbara idéer. Jag har tröttnat på pajkastningen mellan olika åsiktsläger och arbetar därför tillsammans med 28 000 andra kliniska forskare i över 100 länder inom The Cochrane Collaboration i Oxford. Vi sammanställer systematiska översikter av studier som klarat förutbestämda kvalitetskriterier. (Min översikt på debattplats i Läkartidningen är inte en Cochrane-översikt, men jag använde Cochrane-metoder när jag sammanställde den.) Systematiska översikter höjer kunskapsnivån och möjliggör en informerad, patientvänlig diskussion med ett minimum av politiska och andra låsningar.
Sanandajis litteraturreferenser kan säkert vara intressanta om de kvalitetstestas, rensas från surrogatvariabler och kompletteras med systematisk litteratursökning.