Socialstyrelsen kommenterar den kritik som har riktas mot myndigheten i LT 26–28/2012 (sidan 1302) gällande remissversion av vägledningen »Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – vägledning för sjukvården och andra aktörer«.
Uppdraget att ta fram en vägledning har myndigheten fått inom ramen för regeringens satsning på insatser för att stödja vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Vägledningen är avsedd att utgöra ett komplement och stöd till Socialstyrelsens föreskrifter (2012:9) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, som träder i kraft den 1 september 2012.
Synpunkterna från remissinstanserna har varit värdefulla, och remissversionen av vägledningen kommer med anledning av den nu beslutade föreskriften samt inkomna synpunkter att genomgå en revidering. Syftet med vägledningen är att ge ett konkret, om än generiskt, stöd för genomförande av läkemedelsgenomgångar.