Denna webbplats vänder sig till läkare

Viss förbättring av patientupplevd kvalitet

I en artikel med rubriken »Kärnan i läkekonsten trängs bort« (Läkartidningen 26–28/2012, sidan 1269) skriver Bengt Järhult – med hänvisning till Myndigheten för vårdanalys (MYVA) rapport 2012:2 – att det inte går att visa evidens för att primärvårdens vårdval leder till bättre kvalitet, däremot till att välsituerade med högre utbildning gynnas. MYVA:s rapport kartlägger kunskapsläget […]

Revidering pågår av vägledningen

Socialstyrelsen kommenterar den kritik som har riktas mot myndigheten i LT 26–28/2012 (sidan 1302) gällande remissversion av vägledningen »Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – vägledning för sjukvården och andra aktörer«. Uppdraget att ta fram en vägledning har myndigheten fått inom ramen för regeringens satsning på insatser för att stödja vård och omsorg om de mest […]

Vi försöker hitta en lösning beträffande Trilafon dekanoat

MSD beklagar den olägenhet som beslutet att avregistrera Trilafon (perfenazin) innebär för patienter och vårdgivare, och vi har full förståelse för problematiken med att information skickades ut i samband med semesterperioden. Trilafon tabletter. Av information från Läkemedelsverket den 20 juni framgår att det finns möjlighet att ansöka om licens för ett peroralt administrerat perfenazinpreparat som […]

Patienterna drabbas när tillverkningen upphör

I ett brev den 21 juni till alla psykiatrer i Sverige meddelade läkemedelsföretaget MSD (Merck Sharp & Dohme) att tillverkningen av Trilafon (perfenazin) kommer att upphöra den 30 november 2012. Lagren kan emellertid komma att ta slut redan i september på grund av hamstring etc. Beslutet riskerar att drabba patienterna eftersom det är förhållandevis kort […]

KI:s alternativa urval till läkarprogrammet utvecklas fortlöpande

Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet. Syftet är att vid sidan av betyg och högskoleprov ge möjlighet att ta till vara meriter och erfarenheter som är särskilt betydelsefulla för utbildningen. Det gäller bland annat faktorer som motivation, stresstolerans, social färdighet, personlig mognad och vetenskapligt intresse. […]

Läs vad jag skrivit

I LT 25/2012 (sidan 1237) skrev jag att läkarutbildningens syfte bör vara att utbilda läkare, att läkaryrket bygger på naturvetenskap, men att det är mer än så. Jag beskrev mötet med patienten som centralt i yrket. Vidare menade jag att den gamla maximen »ibland bota, ofta lindra, alltid trösta«, som bygger på den hippokratiska traditionen, […]

Ingen (obligat) motsättning mellan klinik och forskning

Utan att representera vare sig landets medicinska dekaner eller regeringen vill jag ändå lämna ett bidrag till den pågående debatten om läkarutbildningen, senast manifesterad i LT 25/2012 (sidan 1237) [1, 2]. Anders Jeppsson raljerar där över den i hans tycke helt onyttiga kunskapen om citronsyracykeln bara för att några rader senare betona hur viktigt det […]

KI:s nedmontering av nuvarande antagningsmodell väcker farhågor

Karolinska institutet har plötsligt, utan information och diskussion, förändrat ett välfungerande och väl utprövat och rättssäkert system, den s k prov- och intervjubaserade antagningen till läkarutbildningen (PIL). Som skäl anges ekonomin, framför allt kostnaden för psykologer. Det förefaller emellertid som om man inte har räknat på den reella kostnaden för alternativet, dvs när erfarna läkare/lärare […]

AT blir BasT – men var finns konsekvensanalysen?

En stor förändring av läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen (AT) är nu på väg att ske. Läkarutbildningen föreslås av Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation förlängas från elva till tolv terminer samt leda till läkarexamen simultant med läkarlegitimation (LT 47/2011, sidan 2419). Vidare är Läkarförbundets officiella ståndpunkt nu att AT ska utgå och ersättas med en obligatorisk »klinisk bastjänst« […]

Patientsäkerhetssatsningen inte riktad till enskilda förskrivare

Överförskrivningen av antibiotika måste minska. Så inleder Björn Ramel sin debattartikel i Läkartidningen 22/2012 (Debatt endast på webben). Vi instämmer. Ramel skriver att det är en delikat fråga hur Sverige bäst ska utforma sin antibiotikapolitik. Han ställer sig kritisk till regeringens patientsäkerhetssatsning, som han menar kan sätta en osund press på förskrivare. Detta är inte […]

Inget tyder på att äldre läkare intar en särställning

Socialstyrelsen publicerade förra året en rapport »Överförskrivning av narkotiska läkemedel. En granskning i tre tillsynsregioner«. Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, har under vinjetten Signerat på ett utmärkt och klargörande sätt kritiserat vissa slutsatser i rapporten (LT 17–18/2012, sidan 859). Ytterligare kommentarer kan tyckas överflödiga. Emellertid har Flodins synpunkter bemötts i en replik […]

Ge »carte blanche« för genetisk analys vid lungcancer

Molekylära läkemedel i cancerterapi, som antikroppar och kinashämmare, har använts sedan ett tiotal år. Unikt för dessa är inte bara att de är kostsamma utan också att de bara fungerar på vissa individer trots till synes samma tumörmorfologi. Urskiljning av patienter som förväntas svara på behandling sker genom att undersöka unika genetiska och proteinkemiska biomarkörer […]

Ompröva antibiotikapolitiken!

Ekonomiska styrmedel inom vården är som regel mycket verkningsfulla, även om resultaten inte alltid blir de avsedda. Vad incitamenten för lägre antibiotikaanvändning haft för betydelse är svårt att veta säkert – någon tydlig nedgång i förskrivningen i riket som helhet kan ännu inte avläsas [1]. Klart är att 250-målet innebar en policymässig kovändning. Genom åren […]

Influensa – önskad eller oönskad dödsorsak?

Är detta verkligen ett misslyckande för vården? Kan det i stället finnas anledning att gratulera gamlingarna som fick gå bort efter bara några veckors sjukdom? Hade kanske den så kallade brytpunkten, då kurativ vård ska övergå i palliativ (lindrande) vård, redan inträffat? Var det kanske det mest humana att låta dem dö av influensa? Min […]

För snävt om 25-OH-vitamin D

Håkan Melhus och Karl Michaëlsson gör en värdefull bedömning av kunskapsläget avseende D-vitaminbrist i LT 12/2012 (sidorna 604-5). Resonemanget blir dock väl tillspetsat. Det man sedan tidigare vet med säkerhet är att D-vitamin är betydelsefullt för skelettet, men även om de första studierna av andra samband med diabetes mellitus, depression, hjärt–kärlsjukdom, nedsatt immunförsvar och ökad […]

Sverige behöver WHO och WHO behöver Sverige

Sedan WHO tillkom 1948 har världen förändrats radikalt. Det gäller både hälsoläget och hur den internationella arkitekturen ser ut vad beträffande globala hälsoaktörer. Den globala hälsan har förbättrats dramatiskt sedan 1948, men de fattigaste länderna och stora grupper fattiga i medelinkomstländer lever fortfarande med oacceptabelt höga barn- och mödradödlighetstal. Det finns fortfarande ett tydligt samband […]

»Läkare känner inte ens till Läkemedelsförsäkringen«

I ett brev i LT 11/2012 (sidan 529) påpekar Hans Dunér det förrädiska i att patienter som behandlas med läkemedel från vissa företag inte kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen (LF) om de drabbas av en allvarlig biverkning. Det beror på att företagen i fråga inte anslutit sig till LF. Brevet pekar på svårigheterna för patienten […]

Nu skrotar vi AT!

I LT 12/2012 (sidan 614) går det att läsa att Sjukhusläkarna kräver fler platser på de svenska läkarutbildningarna [1]. Detta är något som regeringen redan tagit till sig. I september 2007 förklarade dåvarande högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och socialminister Göran Hägglund att Sverige är i behov av fler läkare [2]. Vidare pågår det sedan […]

Utan Läkemedelsförsäkringen finns inget skydd vid allvarliga, kända biverkningar

I LT 11/2012 (sidan 529) lämnar Hans Dunér kloka synpunkter på ett begynnande svek mot konsumenter av läkemedel, förskrivna eller receptfria. Skyddet från Läkemedelsförsäkringen urholkas, och detta sker mycket diskret. Anledningen till detta syns vara ren och snöd vinning hos producent/importör och även landsting. Skador på grund av biverkningar vid användning av läkemedel är stort […]

Positiva effekter av pulsoximetriscreening dokumenterade i regional HTA-rapport

Vi har med intresse läst Erik Greens och Carl Johan Rosenkvists artikel i LT 9–10/2010 (sidorna 481-2)om screening av nyfödda barn med pulsoximetri (POX) innan de lämnar BB [1]. Baserat på en svensk studie av de Wahl Granelli och medarbetare [2] infördes metoden i Kalmar den 1 april 2009, och författarna redovisar nu goda erfarenheter. […]