Denna webbplats vänder sig till läkare

Positiva effekter av pulsoximetriscreening dokumenterade i regional HTA-rapport

Vi har med intresse läst Erik Greens och Carl Johan Rosenkvists artikel i LT 9–10/2010 (sidorna 481-2)om screening av nyfödda barn med pulsoximetri (POX) innan de lämnar BB [1]. Baserat på en svensk studie av de Wahl Granelli och medarbetare [2] infördes metoden i Kalmar den 1 april 2009, och författarna redovisar nu goda erfarenheter. […]

Sverige bör bli ett experimenterande samhälle vad gäller narkotikapolitik

Markus Heilig har på Lakartidningen.se (LT 7/2012) recenserat min bok »Legalisera narkotika? Ett diskussionsunderlag«. Eftersom recensionens rubrik är »Svaga argument mot en restriktiv narkotikapolitik« börjar jag med att presentera några aspekter av svensk drogpolicy som belyses i boken. Rekrytering: Den enda statistiska uppgift som talar till den svenska modellens fördel är att i årskurs 9 […]

ST bör kunna bedömas kontinuerligt

Det finns i praktiken bara fyra grupper som ansöker till Socialstyrelsen om bedömning av sin ST-utbildning: A. Läkare som utfört hela sin specialistutbildning i Sverige B. Läkare med specialistkompetens från ett annat EU-land C. Läkare som ansöker om dispens att få tillräkna sig klinisk erfarenhet utanför Sverige D. Läkare från icke EU-land. Vad gäller grupp […]

Särskild krisorganisation förutsättning för fungerande samverkan

I en studie gjord inom ramen för Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) med titeln »Fungerar samverkan vid krishantering? En studie med fokus på hälsosektorn« [1] visas bland annat att den vertikala (interna) samverkan är sämre utvecklad och fungerande än den horisontella (tvärsektoriella). Detta tror man beror delvis på okunskap, revirtänkande och reviragerande. Man konstaterar att den interna […]

Att hänvisa till forskningsrapporter är inte relevant för målgruppen

Vi delar till fullo Johanna Ranes’ syn på hur viktigt det är med cellprovstagning för att ytterligare minska risken för de mest allvarliga konsekvenserna av livmoderhalscancer. Vikten av att ta cellprov trots att man vaccinerat sig är också något vi kommunicerar aktivt i flera kanaler. Till exempel på »Vårdguiden.se«, där vikten av cellprovstagning är en […]

Unga kvinnor invaggas i falsk trygghet

I dagarna publicerades en studie i BMJ som visade på vikten av cellprovskontroller för att förebygga mortalitet i livmoderhalscancer. Av de ungefär 140 kvinnor som varje år avlider i livmoderhalscancer i Sverige har det stora flertalet inte deltagit i cellprovskontroll på länge. Bland de fall av livmoderhalscancer som upptäcks hos symtomfria kvinnor som låter sig […]

Om man läst och tillämpat reglerna hade en del av kritiken kunnat undvikas

Urban Säfwenberg, Göran Läckgren och Bengt Fellström medger att man brutit mot Läkarförbundets marknadsföringsregler i den pressinformation som skickats ut när hälsotjänsten »Hur mår jag« presenterades. Man ifrågasätter i sitt inlägg Läkarförbundets rätt att »granska medlemmarnas näringsverksamhet«. Någon sådan rätt har givetvis inte Läkarförbundet. Det finns heller inget intresse av att få en sådan verksamhetsgranskande […]

Förbundet ska inte granska medlemmarnas yrkesverksamhet

I Läkartidningen 6/2012 (sidorna 270-1) publicerades en artikel av Michael Lövtrup om hälsotjänsten »Hur mår jag«. Vi som är ansvariga för hälsotjänsten vill gärna framföra följande. Vi är mycket väl medvetna om de regler som gäller för marknadsföringen av sjukvård i Sverige. Tyvärr gick ett pressmeddelande ut, författat av den mediekonsult som anlitats av »Hur […]

Systematiska översikter i stället för pajkastning

Nima Sanandaji har i sin replik till min artikel i LT 4/2012 (sidorna 165-6) en referens gemensam med mig: Eggleston et al. Det är ett komplicerat metodarbete. Jag publicerade i fjol ett arbete tillsammans med en av Egglestons medförfattare, Joseph Lau, så jag vet att de gillar att fördjupa sig i metoder som jag ibland […]

Målar upp skev bild av vård med vinstkrav

Inge Axelsson skriver i LT 4/2012 (sidorna 165-6) att den evidensbaserade medicinen visar att »vinster är patientfientliga« och att vi borde undvika vård på sjukhus eller sjukhem med vinstkrav. Perspektivet tål verkligen att nyanseras. Författaren framför att hans utgångspunkt är evidensbaserad medicin som »innebär att vården grundas på kunskap från studier av hög kvalitet«. Men […]

Har vi köpt grisen i säcken?

Den kraftiga ökningen av incidensen av prostatacancer globalt har medfört att kvaliteten i handläggningen av patienter med sjukdomen fått stor uppmärksamhet. Prospektiva randomiserade studier har lärt oss mycket, men uttolkningen av evidensen är inte okomplicerad. Exempel är två screeningstudier baserade på PSA, och två behandlingsstudier avseende värdet av radikal prostatektomi [1-3], i båda fallen med […]

LifeGene och EpiHealth bör diskuteras brett

Regeringen har hastigt beslutat att utforma särskilda regler för Lifegene/EpiHealth-projektetens genomförande utan att göra en närmare analys av etiska och forskningspolitiska konsekvenser. De två projekten har hittills • gjort nya tolkningar av begreppet »informerat samtycke« och fronderat i artiklar mot statens myndighet Datainspektionen • satt sig över den centrala etikprövningsnämndens beslut • startat gigantiska biobanker […]

Nytt starkt politiskt stöd för befolkningsbaserade studier

Nu händer saker snabbt, som är av stor betydelse för debatten om forskningsprojekten LifeGene och EpiHealth med Åke Thörn, Saskia Bengtsson, Christer Petersson och Jonas Sjögreen i Läkartidningen (LT 6/2012, sidorna 292-3 och LT LT 9–10/2012, sidan 484). Vid en presskonferens den 28 februari 2012 meddelade nämligen utbildningsminister Jan Björklund att regeringen fattat beslut om […]

Kräver ökad transparens och svar om kostnader

Efter ett års tystnad från IPULS, trots förfrågningar från inspektörer och samordnare, lanseras nu en ny, hittills hemlig modell för inspektioner av specialistutbildningen i Sverige. Samma vecka som tjänster för inspektörer annonserades ut kom det mejl till de nuvarande inspektörerna, som vi får anta då utan förvarning entledigats från sina uppdrag. Utformningen av målbeskrivningar för […]

Förankring avgörande för framtiden

Kerstin Sjöberg/Björn-Ove Ljung (KB) har i LT 8/2012 (sidan 421) svarat på vår artikel (LT 7/2012, sidan 355) om den nya organisationen av SPUR-inspektioner. Vi välkomnar en öppen diskussion och utgår från att den blir förutsättningslös. Vi föreslår att IPULS drar tillbaka sitt nuvarande förslag för att få en grundlig och välförankrad diskussion och beslut […]

Abdikera inte – den ideella tiden är förbi

För att kunna sia om framtiden måste man känna sin historia. I samband med att läkarutbildningen i Sverige blev målstyrd 1992 initierade Sveriges läkarförbunds specialistutbildningsråd (SPUR) så kallade SPUR-inspektioner. Ansvaret för utförandet och utformningen av inspektionerna har varit förankrat i de olika specialitetsföreningarna. Från och med den 1 januari 2011 ligger SPUR-organisationen under IPULS paraply. […]

Förbud mot respiratorbehandling i strid mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf?

Beslutsfattande i livets slutskede diskuterades på Svenska Läkaresällskapets medicinska riksstämma år 2011 och på ett symposium, »Disorders of consciousness«, i december samma år i Havanna, Kuba. I Stockholm ledde Socialstyrelsen i november 2011 ett symposium med titeln »Nya föreskrifter om livsuppehållande behandling«. Avslutande av livsuppehållande behandling i olika situationer diskuterades där ingående, medan en av […]

Kejsaren är kanske felklädd?

Ett stort antal ärenden rörande patientklagomål kommer till vår klinik från Socialstyrelsen. Stort blandas med smått, lex Maria-ärenden med patienten som anser sig ha fått ett ljumskbråck av den laparoskopiska galloperationen, klagomål från anhöriga över hur den nu avlidna patienten informerades om en obotlig cancer till handläggning av avancerade traumafall. Tidigare gjorde vi ibland en […]

Universitetsledningen förvånad över »generaliserande och skadlig kritik«

Styrelsen för Iuliu Hatieganu, Universitetet för medicin och farmakologi, i Cluj-Napoca har med förvåning tagit del av de artiklar som publicerades i Svenska Dagbladets nätupplaga den 30 och 31 januari samt den 1 och 2 februari 2012. Universitetet, som är ett av de mest prestigefyllda medicinska undervisningsinstituten i Rumänien och Centraleuropa, har varit verksamt i […]

»Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«

I artiklarna den 30 januari, rubricerade »Läkarstudenter larmar om mutor« respektive »SvD på plats vid rumänsk utbildning«, nämns två exempel på mutor. Det första gäller ett brev till Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländsk utbildning. Det som hävdas där är inget reportern i fråga har upplevt själv eller sett några bevis för. Tidigt under utbildningen […]