Denna webbplats vänder sig till läkare

Arbetslivsinriktad rehabilitering – en naturlig uppgift för företagshälsovården

Försäkringskassans (FK) slut­rapport »Metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen« är den sjätte och avslutande rapporten i ett tvåårigt arbete som Försäkringskassan bedrivit på regeringens uppdrag. Rapporten handlar om främst hur FK:s nya bedömningsverktyg ska användas för bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbeten efter dag 180. FK:s förslag leder framåt men många stora frågor […]

Rekommendationen rimlig – behov av nya studier

Frågan om huruvida preoperativ duschning med klorhexidininnehållande tvål leder till färre postoperativa sårinfektioner eller endast minskar mängden hudbakterier är inte fullständigt utredd. Såväl i Socialstyrelsens bok [1] som i Cochranerapporten [2] finns gedigna genomgångar av orsakerna – framför allt skillnader i studiernas material och metoder – till att man inte slutgiltigt kunnat fastställa eller vederlägga […]

Preoperativ klorhexidindusch – ovetenskapliga råd från SKL

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) satsar nu på information om ökad patientsäkerhet, vilket är behjärtansvärt. Emellertid bör råden vila på vetenskaplig grund. Så är inte fallet med skriften »Post­operativa sårinfektioner« [1]. I den anges att »patienter som ska genomgå kärlkirurgi, ortopedisk kirurgi, … bör förbereda sig och duscha med klorhexidintvål minst 2 gånger före operation«. […]

Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

Läkartidningen har nyligen haft ett temanummer om traumasjukvård (7/2013). Vår uppfattning är att trauma- och akutkirurgi är intimt förknippade, och vi tar därför tillfället i akt att debattera organisationen av dessa verksamheter. Behovet av en översyn av traumaorganisationen och tydliga nationella riktlinjer för traumaomhändertagande har redan påpekats i en rapport från Södra sjukvårdsregionens medicins­ka granskningsarbete […]

Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

Under hösten 2012 rapporterade medierna om påstådda skandaler på Centrala etikprövningsnämndens kansli. Denna nämnds uppdrag, tillsammans med de regionala etikprövningsnämndernas, är av stor betydelse för allmänhetens och vetenskapssamhällets förtroende för forskning, inte minst inom medicinen, och dess kanslifunktion måste fungera väl. Centrala etikprövningsnämnden är, liksom de regionala nämnderna, en s k nämndmyndighet. Det innebär att […]

AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

Att läkarutbildningen i Sverige ska anpassas till Europa är en lika obegriplig som dålig idé. Vad är det som är bättre där? Jag har läst grundutbildningen i Frankrike. Det enda bra med den är att intagningen är fri och att man inte kräver samma hysteriskt höga betyg som i Sverige. Jag återvände till Sverige till […]

Ovärdigt agerande av Läkarförbundet

I en replik på mitt debatt­inlägg »Sorgliga angrepp på ’Min journal på nätet’« svarar Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson under rubriken »Sveriges lagar gäller även här« (LT 13–14/2013, sidan 698). Genom uttryckligt mandat från förbundet talar Upplands allmänna läkarförening i denna fråga ensamt för hela Läkarförbundet. UAL:s/Läkarförbundets synpunkter har självklart granskats i detalj av landstingets […]

Gör ett totalt omtag

Faktum kvarstår; enkäten till landstingets anställda planerades initialt som ett forskningsprojekt! Detta framgår såväl i projektansökan till Vinnova som i en omfattande e-postkorrespondens. Projektet döptes om till »verksamhetsuppföljning« efter det att vi efterfrågat etikprövningsnämndens bedömning. Har Vinnova fått tillbaka anslaget när enkäten inte gick att genomföra som planerat? Varken etikprövningsnämnden eller Datainspektionen lämnar muntliga besked. […]

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

Projektledarna i DOME vill med anledning av tidigare debattinlägg i Läkartidningen om olaglig och oetisk forskning informera om vår forskningsmetodik och vårt deltagande i Landstinget i Uppsala läns (LUL) webbenkät samt den s k CESÅ-enkäten. DOME-projektet syftar till att bygga upp kunskap om nuvarande och framtida pub­lika eHälsotjänster inför det nationella införande som beslutats i […]

Sjukhusbiblioteket kan spara tid åt den forskande läkaren

I anslutning till Läkartidningens intressanta artikelserie »Verktyg för klinisk forskning – Teori och handgrepp för den forskande läkaren« vill vi från sjukhusbibliotekens sida visa hur vi kan spara tid åt den forskande läkaren och även åt övrig sjukhuspersonal som forskar. 1. Sökstöd vid litteratursökningar. Bibliotekarierna har stor kunskap i att söka i databaser och tillsammans […]

Hur meddela svåra besked? Låt patienten själv bestämma

Sune Överhagen och Gunnar Birgegård har i Läkartidningen ondgjort sig över telefonbesked vid allvarlig sjukdom (­LT 3/2013, sidan 69, respektive ­8/2013, sidorna 422-3). De utgår från att telefonbesked är förkastliga, och Sune Överhagen ger några skräckexempel där besked givits i olämpliga situationer och varit oväntade. Vad de inte tar upp är vad patienten önskar. Min […]

HPV-test ersätter Pap-test i Uppsala

Den gynekologiska cellprovtagningen (Pap-test) för att förebygga livmoderhalscancer startade i Sverige i slutet av 1960-talet. Den har resulterat i en reduktion av antalet cancerfall med 50 procent eller mer [1]. Trots screeningen drabbas ungefär 450 kvinnor av livmoderhalscancer varje år, och en tredjedel av dessa avlider i sin cancer. Avsikten med screening är att finna […]

Kartläggning av svåra skador i Sverige

Som komplettering till ­Läkartidningens tema om trauma i 7/2013 kan påpekas att Sverige saknar nationell statistik över förekomst av och behandlingsresultat vid svåra skador orsakade av yttre våld. Patientregistret registrerar årligen drygt 100 000 vårdtillfällen på grund av trauma (»S-dia­gnos«), men ICD-diagnoserna medger inte gradering av skadornas allvarlighetsgrad. Sedan sommaren 2011 finns dock ett nationellt kvalitetsregister […]

Sorgliga angrepp på »Min journal på nätet«

Representanter för Upplands allmänna läkarförening (UAL) har skrivit upprepade artiklar om det projekt som drivs i Uppsala och som bland annat syftar till att ge patienten möjlighet att via säker inloggning läsa sin journal över nätet. Nyligen publicerades i Läkartidningen ett inlägg av skyddsombudet Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson från UAL med rubriken »Nonchalans […]

Sveriges lagar gäller även här

Enligt patientdatalagen är syftet med patientjournalen i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Upplands allmänna läkarförening anser att ansvariga för journalprojektet utsätter patienterna för risker och äventyrar ett av sjukvårdens viktigaste arbetsverktyg i sin iver att bli först i Sverige med att lägga ut journaler på nätet. Då vi […]

Kan palliativ sedering vara ett alternativ till aktiv dödshjälp?

Dödshjälpsdebatten har åter aktualiserats, dels genom en debattartikel i Dagens Nyheter den 9 januari där professorerna Sumner och Tännsjö önskar en seriös offentlig och politisk debatt i frågan, dels i en ledare i Göteborgs-Posten den 15 januari där man förespråkar en utbyggd palliativ vård som ett alternativ till aktiv dödshjälp. I stort sett alla argument […]

Psykos eller konfusion? En vital differentialdiagnos i sjukvården

Maciej Zaremba inleder sin aktuella artikelserie i Dagens Nyheter om sjukvården med att berätta om en »herr A« (DN 17 februari 2013). Denne är svårt cancersjuk och ny­opererad. Få dagar efter operationen börjar han »hem­sökas av demoner«, dvs han blir förvirrad och aggressiv och uppfattas som farlig för både sin egen och personalens säkerhet. Han […]

Arbetsro – ett bortglömt begrepp

Apropå Maciej Zarembas artikelserie »Patienten & prislappen« publicerad i Dagens Nyheter februari–mars 2013. Alla människor som utför något, oavsett vad, är beroende av att inte bli störda i sin syssla, åtminstone inte alltför ofta. Vissa klarar kanske denna utmaning bättre, men ingen klarar det helt utan att resultatet av arbetet påverkas negativt och stressen under […]

Tillsätt en vårdens framtidskommission

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin sänder på ledarsidan i Läkartidningen ut en viktig signal [1]. Hon har läst DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie om vårdens stora systemskifte från läkekonst till bokföring, och skriver: »Mycket av kritiken mot så kallad New public man­agement som han skickligt gestaltar håller jag helt med honom om. Det rör bland annat hur […]

Tvångsvård på gott och på ont

Vi är helt eniga om att det i vissa lägen finns ett behov av psykiatrisk tvångsvård. När vi hade de statliga mentalsjukhusen, där i princip ända in på 1950-talet all vård var tvångsvård, fanns det drygt 30 000 vårdplatser. I dag förfogar hela psykiatrin över ca 4 000 vårdplatser, och på dessa finns det ungefär 2 000 tvångsvårdade patienter, […]

1 2 3 117