Bengt Järhult ställer i Läkartidningen 8/2005 (sidorna 574-5) ett större antal frågor till läkemedelsföretaget Pfizer. Dessa frågor besvaras av Pfizer härintill. Två konkreta frågor ställs direkt till Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
Den första frågan gäller vilka synpunkter LIF har på att ett företag kontaktar en patient som råkat ut för biverkningar. LIF har ingen egen information om omständigheterna i det åberopade fallet och kan och skall därför inte kommentera det. I rent allmänna termer kan det dock inte anses förgripligt att utforska omständigheter kring en biverkning.

Förstärkt regelverk
Den andra frågans allmängiltiga innehåll gäller i praktiken experters eventuella jäv, även om frågan inte var formulerad exakt så. Det finns en sedan länge etablerad praxis och hävd att när medicinsk expertis uttalar sig i artiklar om produkter så skall eventuella jävsbindningar klart anges, såsom exempelvis sker här i Läkartidningen. Det är en ordning som LIF stödjer och vill se förstärkt. Vi kan i sammanhanget upplysa om att regelverket på området kommer att förstärkas och förtydligas, som ett resultat av pågående förhandlingar mellan den europeiska läkemedelsindustrin och det europeiska läkarförbundet. LIF står helt och fullt bakom detta.

Har ändrat sin marknadsföring
Därutöver handlar mycket av inlägget om Pfizers marknadsföring av Celebra. I den frågan konstaterar LIF att branschens eget bedömningsorgan, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, har fällt Pfizers första annons för Celebra, med bedömningen att åsidosättandet har varit grovt. Pfizer har medgivit misstaget och därefter omedelbart ändrat sin annonsering.