Det svenska politiska landskapet är världsunikt på vissa sätt. En kringvandrande ornitolog kan få se märkliga fåglar häcka. Ibland visar sig de mest otroliga djur, sådana som är utdöda sedan länge i andra ekosystem.

Årets avtalsdans
Denna vår träffades några stora fåglar och utförde en rituell dans. Jag syftar på den avtalsrörelse som avslutades den 31 mars. Den största fågeln av dem alla är Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivarförbundet som nyligen fusionerats. Vi andra, dvs Läkarförbundet, SKTF-SSR och Kommunal, burrade upp fjädrarna och skuttade i cirklar runt den stora skvadern.
Hur kan det komma sig att denna fågeldans är så betydelsefull? Det är egentligen rätt unikt att akademikers fackförbund ägnar sig åt hundraåriga industrilönebildningsmetoder på det sätt vi gör. I stället för att överlåta lönesättningen åt individen står striden mellan fackförbundet och arbetsgivarförbundet om tiondelar av procentenheter på central nivå.

Läkarkårens speciella arbetsmarknad
Anledningen är läkarkårens speciella arbetsmarknadsstruktur. Den svenska sjukvården är till övervägande del landstingsmonopoliserad. Arbetsgivarna har i praktiken en kartell som erbjuder mycket få alternativ för såväl läkare och annan vårdpersonal som patienter. Detta skandalösa förhållande tar Läkarförbundet tydligt avstånd från i sitt sjukvårdspolitiska program. Här beskrivs också de många fördelarna för patienter och skattebetalare som en mångfald av vårdproducenter medför.

En mångfald av arbetsgivare
Den individuella lönesättningen måste stärkas. Det innebär på kort sikt att arbetsgivarna måste ha tydliga lönekriterier och ett tydligt chefskap i lönesättningen. Men för att den individuella lönesättningen skall fungera fullt ut krävs en mångfald av arbetsgivare. Den rätta lönen är den som uppstår på en fri marknad i jämvikt, och den är betydligt högre än i dag. Därmed avspeglas läkarens stora utbildningsinvestering, värdefulla arbetsprestation och avgörande ansvar.

Invandrade läkare utan inflytande
Ett internt problem i Läkarförbundet blev tydligt under avtalsrörelsen. De invandrade läkarna utan legitimationsvillkor är den medlemsgrupp som är svagast på arbetsmarknaden. Dessa blir i dag medlemmar i MSF när de går med i Läkarförbundet, men MSF saknar kompetensen att företräda dem och bör heller inte upphöra att vara ett rent studerandeförbund. Det är ett bekymmer att denna grupp medlemmar saknar demokratiskt inflytande i avtalsförhandlingar som påverkar dem i hög grad.

Befria vården!
Att bryta landstingsmonopoliseringen av sjukvården är det viktigaste just nu för att förbättra läkarkårens arbetsmarknad. Det är också det viktigaste för att förbättra sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och effektivitet.
Befria vården!
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.