I min artikel, där jag granskat Recips marknadsföring av preparatet TrioBe, valde jag ut ett antal annonser och jämförde reklambudskapet med innehållet i de vetenskapliga artiklar som företaget refererade till. I samtliga annonser fann jag att Recip avsiktligt feltolkade resultaten och konklusionerna av studierna för att förleda kollegor att skriva ut mer av preparatet och på så sätt öka företagets försäljning. I sitt svar har inte Recip på någon punkt kunnat bemöta min kritik, och tyvärr måste man konstatera att svaret är lika ihåligt som marknadsföringen, helt utan konklusiva data.


Homocysteindagen 2004

Recip skriver i sin replik att man inte marknadsför TrioBe på indikationen »behandling för att sänka Hcy och/eller förebygga hjärt-kärlsjukdomar«. Det intrycket får man inte när man läser reklamskriften Svar Läkarforum (nov 2004), i vilken refereras Homocysteindagen 2004 (båda sponsrade av Recip) med ett flertal inbjudna forskare. Där skriver man således följande: »I paneldebatten bekräftades konsensus för Hcy som oberoende riskfaktor för både kardiovaskulära och neurologiska besvär. Rekommendationen var solklar: testa mer [Hcy] och behandla mer!« I klartext kan detta endast betyda att den primära indikationen i marknadsföringen är att man skall behandla förhöjt Hcy (med TrioBe) för att minska risken för dessa sjukdomar. Som jag visade i mitt inlägg finns inget evidens för det påståendet.


VISP-studien

I brist på studier som stöder användandet av TrioBe hänvisar man till kommande interventionsstudier inom hjärt-kärlområdet som man inte känner till resultaten av. Man kan knappast grunda användandet av ett läkemedel på studieresultat som inte finns.

En stor interventionsstudie presenterades redan för ett år sedan, »The vitamin intervention for stroke prevention« (VISP)-studien [1]. I den randomiserades 3680 patienter med lätta cerebrala infarkter till behandling med antingen låg eller hög dos av de tre vitaminer som ingår i TrioBe. Man kunde inte se någon som helst minskning av antalet nya cerebrala infarkter, hjärtinfarkter eller dödsfall i högdosgruppen, som sänkte Hcy-koncentrationen i medeltal 2,0 µmol/l mer än i lågdosgruppen. Det finns således ingen anledning att fästa alltför stora förhoppningar till kommande interventionsstudier.


Alternativ finns till lägre pris

Sammanfattningsvis finns det knappast någon plats för preparatet TrioBe. Påvisad B12-brist (liksom malabsorption utan påvisad brist) behandlas effektivt med därför dokumenterade läkemedel till ett pris som är mindre än hälften av vad TrioBe kostar. (Om man räknar på ekvivalenta och för bristbehandling dokumenterade doser B12 är TrioBe mer än 4 gånger dyrare !)

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.