Initiativ till utbildning är något som vi läkare oftast får ta själva. Vi har vant oss vid att styra utbildningen och inte minst utbyta kunskap kolleger och specialiteter emellan. Ofta får sådant av praktiska skäl förläggas till fritid. Utbildning av detta slag har inte sällan organiserats via läkemedelsindustrin, också detta av praktiska skäl.
Döm om vår förvåning när vi till en sådan utbildningsaktivitet, samma dag som mötet skulle äga rum, fick återbud med motiveringen att verksamhetschefen för medicinkliniken på Länssjukhuset Halmstad i samråd med Läkemedelskommittén Halland (LkH) avstyrkt deltagande. Ingen närmare motivering lämnades.

Uppdatering om statinbehandling
Bakgrunden: I början av mars fann vi på Hjärthuset i Varberg att det var aktuellt med en uppdatering om akuta koronara syndrom och statinbehandling. Vi kontaktade Pfizer, som välvilligt ställde upp som sponsor, eftersom det av geografiska skäl krävdes en lokal mellan Varberg och Halmstad. Mötet förlades till kvällstid varför en lättare förtäring erbjöds.
På vårt initiativ engagerades Ole Hansen från Malmö, biträdande verksamhetschef för kardiologkliniken på Universitetssjukhuset MAS, ordförande i terapigruppen hjärta–kärl i Skåne samt medlem i den sekundärpreventiva gruppen i läkemedelskommittén i Skåne.
Vi fastställde tid och plats samt ett programförslag där vi ville ha med LkH, för att kommittén skulle få lämna sina synpunkter på statinbehandling – en ekonomiskt tung post för landstinget. Tidsramen var en timmes föreläsning och 40 minuter till läkemedelskommittén (tiden väl tilltagen för att kunna föra en mer allmän debatt om statiners plats i terapin), och sedan diskussion. Rubriken var »Akut koronart syndrom. Statiner i behandlingen«.

Tveksamhet från kommittén
Läkemedelskommitténs ordförande i Halland, Einar Skarfors, informerades om planerna av Pfizers representant. Från kommitténs sida var man tveksam till deltagande. Med nuvarande regelverk var tiden knapp, varför programpunkten om kommitténs deltagande inte hann strykas. Som vi såg det var denna punkt inte bärande – utbildningsvärdet låg i genomgången av Ole Hansen. Inbjudan gick ut till alla kardiologer och ST-läkare inom disciplinen i Halland.
Mötet genomfördes med deltagare från medicinkliniken i Varberg, och enligt vår bedömning var det mycket lyckat. Det blev en mycket bra genomgång av det aktuella ämnet med en givande efterföljande debatt. Pfizers medverkan inskränkte sig till att organisera mötet, ta fram aktuellt material och stå för kostnaderna.

En rad krav ställdes
Mötet hade föregåtts av en del brevväxling mellan oss och Einar Skarfors, där man från LkH upprepade gånger framhöll att man är positiv till initiativet men ställde följande krav:
– att få stå som arrangör
– att själva få välja tid och plats
– att inga externa föreläsare anlitades (man ansåg sig själva ha erforderlig kompetens)
– att industrin ej skulle medverka.

Ett citat: »Utan att vara industrifientliga så menar vi att diskussioner i första hand bör hållas i slutna rum. Man tar medvetet eller omedvetet hänsyn till en aldrig så ´enkel förtäring´ om man blir bjuden av industrin!«
Vi som läkare och specialister inom kardiologi känner oss kränkta av läkemedelskommitténs inblandning i en utbildning arrangerad av oss, och där LkH var inbjuden att delta. Vi tycker att det hade räckt med att avstå från att delta – i stället har man obstruerat mot mötet. Vi såg också mötet som en möjlighet att föra de bägge medicinklinikerna i länet närmare varandra.
Vi ställer oss också frågande till verksamhetschefen på medicinkliniken i Halmstad, som rekommenderat sina anställda att ej delta på sin fritid.

Frågor till kommittén
Vi ställer följande frågor till Läkemedelskommittén Halland:
Är det förbjudet att ta initiativ till utbildningar i Halland av läkare för läkare?
Är industrin enligt LkH förbjuden att stå som delarrangör vid sådan utbildning?
Är extern kompetens alltid obehövlig, eller var det bara vid detta tillfälle man ansåg sig ha överlägsen intern kompetens?
Är det läkemedelskommitténs uppdrag att bedöma kvaliteten i utbildningsfrågor och lämna rekommendationer om deltagande för enskilda läkare?
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.