Det här måste Tommy Carlsson (TC) och Carl Nemeczek (CN) alldeles ha missförstått! Det ingår inte alls i Läkemedelskommitténs Halland uppdrag att lägga krokben för några utbildningar för professionen då det gäller farmaka. Det är ytterligt tveksamt om så är fallet i någon del av landet.
De instanser som däremot skall ha stort inflytande över vilka utbildningar som förskrivarna deltar i är verksamhetscheferna och sannolikt – för vårdgivare i privat regi – politiska (avtalsskrivande) nämnder eller motsvarande genom reglering i avtal eller på annat sätt.

Vill vara med, om inbjuden
Läkemedelskommittén Halland vill dock vara med och välja tid, innehåll, ämne, målgrupp, miljö med mera, vid utbildningstillfällen där man i programmet står som föreläsare eller som inbjuden, diskuterande eller på annat sätt medverkande part.
Så skedde inte vid det av TC och CN refererade tillfället. Läkemedelskommittén var starkt tveksam till det av de båda föreslagna upplägget redan den 10 mars. Vi avböjde slutligen att delta via e-post den 8 april, dvs sex dagar före utsatt datum. Detta framgår av den skriftväxling som ägt rum inför kvällsutbildningen, och som läsarna kan ta del av via Läkemedelskommitténs webbplats http://www.lthalland.se/lakemedel

Inbjudan utan svar
Läkemedelskommittén Halland har vid flera tillfällen sedan 2004 (och senast dagen innan debattartikeln nådde oss) föreslagit TC och CN att – vid tidpunkt som dessa kan föreslå – några från den aktuella terapigruppen kan komma upp till Hjärthuset i Varberg för att under någon timme diskutera frågor om läkemedelsbehandling efter akuta koronara syndrom och liknande områden. Kardiologer från länsvården är – från vår synpunkt – givetvis välkomna att delta.
Läkemedelskommittén stod för några år sedan som medarrangör av ett möte tillsammans det aktuella läkemedelsföretaget. Det föregicks av en dialog utmynnande i en samsyn om program, föreläsare och delning av kostnaderna (givetvis hälften för vardera parten). Mötet utföll synnerligen väl. Extern föreläsare var anlitad.

Endast undantagsvis
Så visst kan en läkemedelskommitté genomföra utbildningar tillsammans med industrin, men enligt vår syn endast undantagsvis (och detta av trovärdighetsskäl). Ingen får komma på tanken att en läkemedelskommitté är bunden eller påverkad på något sätt.
Läkemedelskommittén måste alltid vara neutral och försöka ge en rimlig tolkning av tillgänglig evidens. Vår läkemedelskommitté omhuldar också principen att det är onödigt att gå förbi den kunskap som i många fall finns inom landstinget.
I det här fallet ansåg vi att extern kompetens (om än aldrig så god) inte behövdes för det angivna syftet med mötet – i andra fall måste LkH kunna vara helt fri att tycka något annat. Men: Om läkemedelskommittén skall delta vill vi ändå kunna påverka förutsättningarna.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.