Peter Allebeck och Sven Andréasson tar upp en mycket viktig fråga för läkarkåren och för våra politiker – hur skapar vi bästa möjliga alkoholpolitik i Sverige? En statlig utredning har nyligen granskat frågan och dessutom särskilt försökt besvara frågan om hur hög alkoholskatten bör vara. För läkare och för Läkarförbundet är alkoholpolitiken viktig; alkohol har blivit en av de allvarligaste folkhälsoriskerna i det moderna samhället.

Läkarkåren engagerad
Läkarkåren har alltid varit starkt engagerad i frågan om att hur vi bäst förebygger och behandlar alkoholskador. Inte minst därför att läkaren i sin dagliga gärning ofta har känt vanmakt och förtvivlan över att tvingas ta hand om skador som i så hög grad är möjliga att förebygga. Förslag i form av förbud och ransoneringar har återkommit regelbundet från både enskilda och grupper av läkare. Förslag som rör prispolitik och införselregler har mer sällan förts fram.
Blickar vi tillbaka finner vi att Läkarförbundet som organisation konsekvent har avstått från att ta ställning till dessa förslag. Istället för att värdera olika alkoholpolitiska styrmedel har förbundet valt att lyfta fram de medicinska aspekterna på alltför hög alkoholkonsumtion, det preventiva arbetet i sjukvården och andra vårdfrågor.
Frågan om att sänka alkoholskatten har blivit en het politisk fråga som debatterats mycket det senaste året. Från politiskt håll vore det givetvis tacksamt om professionerna som arbetar med skadeverkningar av alkohol kunde ge tydliga besked. För att läkarkåren ska kunna värdera alkoholpolitiska styrmedel krävs bra underlag, och för att Läkarförbundet ska kunna ge klara besked måste våra medlemmars synpunkter i frågan vara tydliga.
När det gäller utredningens förslag till ny alkoholpolitik har många synpunkter kommit in från förbundets delföreningar vad gäller vårdens förutsättningar att leva upp till behovet av ett utökat sekundärpreventivt arbete. När det gäller just förslaget om sänkt alkoholskatt saknas synpunkter från delföreningarna. Detta är naturligtvis en brist, om man anser att Läkarförbundet borde ha en klar uppfattning i frågan.

Fråga till våra experter
För att säkert utreda vad våra specialitets- och intresseföreningar med experter på alkoholrelaterad sjuklighet anser, har vi därför skickat ut en särskild förfrågan. Dessa svar har ännu inte kommit in. Om svaren är entydiga kan de eventuellt ge centralstyrelsen underlag för att mer aktivt plädera mot förslaget att sänka alkoholskatterna.
Redan innan vi har tagit del av svaren synes det ganska självklart att höga priser på sprit och vin minskar konsumtionen och i förlängningen också alkoholskadorna hos befolkningen. För att prisinstrumentet skall fungera får det dock inte vara alltför lätt att köpa billig sprit och vin från andra länder. Ett sätt att komma tillrätta med detta vore att Sverige i olika internationella sammanhang lyckas övertyga andra länder om vikten av att också använda priset som ett medel för att reducera alkoholkonsumtionen.

Kommande förslag från WMA
Läkarförbundet stödjer därför i pågående arbete inom World Medical Association (WMA) ett förslag till åtgärder för att reducera alkoholens skadeverkningar. I förslaget tas bl a hänsyn till prissättningen. WMA väntas anta förslaget på nästa möte i oktober 2005.