Vi hänvisar inte till Whiplaskommissionens slutrapport utan till det dokument, »Diagnostik och tidigt omhändertagande av whiplashskador«, som utarbetats av Svenska Läkaresällskapets och Whiplashkommissionens medicinska expertgrupp.

Diagnostiska kriterier
I denna expertgrupp fanns representanter från nio sektioner inom Svenska Läkarsällskapet. Gruppen hade som målsättning »att åstadkomma riktlinjer för hur man i svensk sjukvård skall avgränsa och definiera begreppet ´whiplashrelaterad skada´ och att föreslå diagnostiska kriterier för sådan skada«.
I dokumentet har man »sammanfattat relevant vetenskaplig litteratur inom fältet och bedömt sådan litteratur utifrån erfarenheter inom gruppen när det gäller forskning kring grundläggande frågeställningar inom området …«. Dokumentet är försett med ca 270 referenser.