Jesper Jerkert har i ett par artiklar under de senaste månaderna använt osaklig och hårt vinklad argumentationsteknik för att misskreditera miljöpartiet och vårt arbete för att lyfta fram behovet av forskning, regelverk och samverkan inom området komplementär- och alternativmedicin. Nu senast i Läkartidningen 38/2005 (sidorna 2671-5).

Om behandlingseffekter
Jerkert citerar mig: »De här behandlingarnas effekter går inte att bevisa på samma sätt som för läkemedel. Men man kan inte blunda för att dessa yrkesgrupper har stor kompetens, att de hjälper många människor och att till exempel kineserna använt akupunktur i hundratals år med erkänd effekt.«
Det stämmer att jag har sagt så. Däremot är de slutsatser Jerkert drar av citatet felaktiga. Ingenstans har jag förnekat »vetenskapliga undersökningars värde«. Vad jag säger är att den vetenskapliga forskningen måste utveckla sina metoder för att kunna adekvat undersöka komplementär- och alternativmedicinens effekter.
Jerkert skulle, om han ville förstå istället för att döma ovetandes, kunna titta på hur man arbetar med frågan på norska Nationellt forskningscenter inom komplementär och alternativ medicin (NAFKAM) vid medicinska fakulteten, Tromsö universitet. De bedriver bland annat forskning utifrån en helhetssyn på behandlingssituationen, vilket är i linje med WHOs riktlinjer för forskning på området.

Projekt om komplementär medicin
I Stockholms läns landsting driver vi ett projekt kring komplementär- och alternativmedicin. Inom de regelverk som finns för hälso- och sjukvården ska vi hitta vägar för samverkan mellan skolmedicinen och komplementär- och alternativmedicinen.
En annan viktig del i projektet är att ta fram en policy för hur landstinget ska arbeta inom detta område. Policyn ska följa de nationella krav som kommer att ställas för registrering av komplementär- och alternativmedicinska utövare. Enligt en studie (Stockholmare och den komplementära medicinen, 2000) vill 77 procent av invånarna i Stockholm att samverkan ska öka. Som förtroendevald verkar jag på medborgarnas uppdrag.

Misskrediterar Vidarkliniken
Vidare gör Jerkert allt för att misskreditera Vidarkliniken, som är ett sjukhus som arbetar integrerat med skolmedicin och komplementärmedicin. På Vidarkliniken finns läkare med dubbelkompetens. Enligt ett regeringsuttalande är sjukhuset av riksintresse, och det har sedan länge avtal med flera landsting. Liksom andra aktörer inom hälso- och sjukvården är Vidarkliniken underställd Socialstyrelsen. Studier som visar på Vidarklinikens goda resultat finns och är offentliga.

Statisk syn på vetenskapen
Jekert är ordförande i något som heter »Vetenskap och Folkbildning«, en gren inom den sk skeptikerrörelsen. Han ger uttryck för en statisk och ensidig syn på vetenskapen, som inte tar hänsyn till utvecklingen och människors hälsa.