Nils Lundin visar i sin artikel i Läkartidningen 42/2005 (sidorna 3053-4) att en minoritet av gymnasieeleverna uppfattat drogtesten som frivilliga. Likaså citeras en förälder och en elev som förordar obligatorisk testning respektive testning av alla elever (inte bara elever i yrkesprogram). Frivilligheten saknas eller har inte betonats tillräckligt i den information som lämnats.

Syftet med testningen måste framgå
Likaså bör syftet med testningen framgå tydligare. Är det säkerhetsaspekter som avses och/eller drogpreventiva och stödjande effekter? Lundin hävdar att arbetsmiljölagstiftningen ger utrymme för en drogpolicy som innefattar slumpvisa drogtest. Arbetsmiljölagen är en ramlagstiftning, så visst finns det utrymme för olika tolkningar och lösningar på arbetsmiljöproblem. Jag argumenterar mot tolkningen att man bör införa drogtest på arbetsplatser eller skolor när det saknas välgrundade motiv i form av stora säkerhetsrisker.

Innehållet i en drogpolicy
En drogpolicy kan innehålla säkerhetsaspekter, preventiva åtgärder samt formuleringar om stöd och rehabilitering av missbrukare. Att en missbrukare via tex ett behandlingskontrakt lämnar prov som stöd i behandling och rehabilitering är en sak. Men när anställda eller elever, utan misstanke om missbruksproblem eller säkerhetsrisker i arbetet, ska lämna urinprov bevittnat av företags- eller skolsköterska för att undvika fusk eller förväxlingar, så passeras gränsen för oacceptabel integritetskränkning.
Provtagningen blir ett onödigt övergrepp och även resursslöseri. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering [1], som tar upp handlingsprogram och policy gällande bruk och missbruk av alkohol och droger på arbetet, finns inte drogtest nämnda, vare sig allmänna eller slumpmässiga.

Krav på evidens även i preventivt arbete
I det kliniska arbetet brukar krav på evidensbaserad vård framhållas. Detta torde gälla även preventivt arbete. Om nu skolhälsovården vill införa drogscreening så undrar man om det finns evidens för att detta är det mest effektiva sättet att använda resurserna på och om drogtest i skolor har visat någon drogpreventiv effekt.