Nya rättsfall från EG-domstolen har lett till att Skatteverket gjort ett nytt ställningstagande beträffande undantaget från momsplikt för sjukvård. Eftersom vi fått flera frågor kring detta har en komplettering gjorts till den tidigare skrivelsen om skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare mfl. Kompletteringen finns på Ühttp://skatteverket.se/ rattsinfo/stallningstaganden/main_ moms. htmlY´.

Syftet avgör
Avgörande för eventuellt undantag från momsplikten är vilket det huvudsakliga syftet är med intyget eller utlåtandet, och inte vem som det ska lämnas till. Det går därför inte att säga att samtliga intyg till exempelvis försäkringskassan eller arbetsförmedlingen ska vara eller inte vara momspliktiga.

Exempel på intyg som är momsbelagda
Skatteverket anser att hälsointyg som utfärdas främst för att uppvisas för tredje man – för att den enskilde ska kunna få utöva en särskild yrkesverksamhet eller bedriva en viss aktivitet som kräver god fysik – är momspliktiga. Skatteverket anser således att följande hälsointyg:

– Drogintyg för körkort
– Flygintyg klass 1
– Flygintyg klass 2
– Arbete i utlandet
– Nattintyg
– Höjdintyg
– Livsmedelsintyg
– Dykintyg
– Fallskärmsintyg
– Färdtjänst och parkeringstillstånd

är exempel på intyg som är momspliktiga.

Rehabiliteringsutredning momspliktig
Undersökningar och utredningar, av en person som är helt eller delvis sjukskriven, som görs i syfte att bedöma det medicinska tillståndet, arbetsförmågan samt möjligheterna till rehabilitering utgör inte sjukvårdande behandling utan är en momspliktig tjänst.
Visserligen kan utlåtandet indirekt bidra till att skydda personens hälsa, men det huvudsakliga syftet är enligt Skatteverket att uppfylla ett lagstadgat villkor som föreskrivs inom ramen för en tredje mans beslutsunderlag.

»Blandad verksamhet«
Den som bedriver verksamhet som både är momspliktig och undantagen från moms har avdragsrätt för den ingående skatt som hänför sig till de momspliktiga försäljningarna. Är det gemensamma inköp för båda verksamheterna föreligger avdragsrätt efter skälig grund, s k blandad verksamhet. Som fördelningsgrund kan man använda t ex både den skattepliktiga och den undantagna omsättningen.