Hans Gilljam och Kjell Larsson pekar i sitt debattinlägg på att läkare och Läkarförbundet måste bli tydligare i opinionsbildningen vad gäller tobaksarbetet. Vi är helt eniga. Läkarförbundet beslöt därför att tillsammans med de andra vårdförbunden inom Saco försöka formulera vad vi som förbund kan göra för att påverka och hur vi kan få vårdprofessionerna att ta ett än större ansvar för rökavvänjning.
WHOs tobaksfria dag hade i år temat Health Professionals Against Tobacco, varför det föll sig naturligt att gemensamt diskutera frågan, och vi skrev en debattartikel. Professionerna inom Saco Vård är alla engagerade i tobaksavvänjning på olika sätt, men vi tror att vi kan göra mer, framför allt i opinionsbildningen, om vi gör det gemensamt.
Läkare måste bli än tydligare och öka kompetensen kring att kunna hjälpa patienterna till rökstopp. Läkare måste ta den diskussionen vid varje konsultation.
Läkarutbildningen har länge beskyllts för att alltför lite betona vikten av förebyggande arbete och i stället fokusera på behandling när sjukdom väl uppstått. Detta måste förändras, inte enbart när det gäller rökning.
Vi har kommit långt i Sverige i det tobaksförebyggande arbetet, men vi får inte slå oss till ro. Läkarförbundet kommer att fortsätta bilda opinion för att minska rökningen. I kontakter med politiker kommer vi att trycka på för att resurser avsätts på nationell nivå för tobaksförebyggande arbete, men vi kommer också att arbeta för att läkarstudenterna tidigt får undervisning om förebyggande arbete och om rökavvänjning.

Subventionering intressant
Frågan om subventionering av nikotinläkemedel är intressant, och det finns all anledning att pröva om det är samhällsekonomiskt lönsamt. Ett annat sätt att öka försäljning och användning av dessa medel är att tillåta försäljning utanför apoteken. Om det blir lika lätt att köpa nikotinläkemedel som cigaretter kan det också bli en anledning att pröva rökfrihet.
Läkarförbundet kommer att arbeta vidare för att bli än tydligare i opinionsbildningen, både i tobaksfrågan och i andra frågor. Att uppnå minskat tobaksbruk i befolkningen är ett av de viktigaste folkhälsomålen.