I Läkartidningen 45/2005 (sidan 3292) refereras en amerikansk studie som visar att ett specifikt Echinacea-preparat inte hade någon effekt vid en experimentell virusinfektion. Rubriken på referatet är: »Ingen effekt av solhattsextrakt mot förkylning – varför fler studier?«
Både referatet, rubriken och Josef Milerads ledarstick om »Ogrundade förkylningsråd på Apoteket« är behäftade med felaktigheter och visar med all önskvärd tydlighet att läkarkåren och Läkartidningen behöver lära sig mer om naturläkemedel, helst innan man uttalar sig.

Fel extrakt, fel dos
Så här är det: De växtextrakt som användes i den citerade studien tillverkades i ett universitetslaboratorium och är inte jämförbara med kommersiellt tillgängliga produkter. Den växtart man använt är Echinacea angustifolia, som är nära släkt med, men inte identisk med, de arter som ingår i de i Sverige godkända och kliniskt studerade naturläkemedlen. Dessa är E. purpurea (ingår i Echinagard och Echinaforce) och E. pallida (ingår i Esberitox) [1, 2]. Därför blir det fel när man generaliserar om »solhattsextrakt«.
Den dos som använts av Echinacea angustifolia motsvarar ca 900 mg per dag av torkad rot. Detta kan jämföras med normaldosen, som WHO anger i sin monografi för »Radix Echinaceae« [3], och som motsvarar 3 gram rot per dag, dvs 330 procent mer än i studien.

Positiv Cochrane-rapport
När det gäller kliniska studier på Echinacea-preparat så konstateras följande i en färsk Cochrane-review: »In Germany alone, there are more than 200 different Echinacea preparations on the market. The review found it difficult to compare Echinacea trial results, as the preparations varied greatly. Overall, the evidence from trials suggests that some Echinacea preparations can probably help prevent and treat the common cold. However, there is not enough evidence to support a particular product or type of preparation« [4].
I Cochrane-rapporten sammanfattas 16 studier med totalt 3396 patienter, varav två svenska dubbelblinda och placebokontrollerade (båda dessa visade signifikanta behandlingseffekter). Mot bakgrund av den stora användningen, inte minst i klinisk praxis i Centraleuropa och de bitvis lovande resultaten, finns det ett stort behov av klargörande studier. Detta har Läkartidningen missuppfattat och ifrågasätter.

Molekylärbiologisk förklaring
Extrakt från de olika Echinacea-arterna har immunstimulerande egenskaper in vitro och in vivo. Förra året publicerade Gertsch et al [5] en experimentell studie, som för första gången pekar på en molekylärbiologisk förklaring.
De naturliga alkylamider som ingår i preparatet Echinaforce interagerar med CB2-receptorerna och inducerar mRNA för TNF-alfa, Även NF-kappaB aktiveras.
Detta gör det nu möjligt att undersöka om moduleringen av TNF-alfa är kliniskt relevant och vad som sker vid insättande av Echinacea tidigt respektive sent i kliniska studier.

Präktigt klavertramp
Josef Milerad avslutar sin ledare med följande konstaterande: »Édet finns områden där mer medicinsk expertis kunde bidra till en mer nyanserad information«.
Precis så är det med våra naturläkemedel, men svenska läkare har inte de kunskaper om produkterna och gällande lagstiftning som krävs för att kunna ge en »nyanserad information«. I samma nummer av Läkartidningen som jag kritiserat ovan finns ett präktigt klavertramp som belyser detta.
Dick Delbro berättar om en djurexperimentell studie där möss fick inokulerat humana prostatacancerceller subkutant, och sedan behandlades med granatäpplesaft eller vanligt vatten. Efter en månad var tumörerna hälften så stora hos de djur som behandlats med granatäpplesaft, och serum-PSA var signifikant sänkt. Vad blir Läkartidningens slutsats av denna isolerade djurstudie? Jo, att »Granatäpplets saft har både kemopreventiv och kemoterapeutisk effekt på prostatacancer hos människa« (Sic!). Nyanserat? Ogrundat?

Choklad mot hosta?
Som om inte det vore nog så rekommenderar Josef Milerad själv choklad mot svår hosta, baserat på preliminära djurförsök och observationer av friska försökspersoner [6].
Han konstaterar själv att »det krävs dokumentation av helt annan omfattning för receptbelagda läkemedel. Samma restriktioner gäller dock inte för vanliga födoämnen«. (Sic!) Hur välgrundat är det att rekommendera choklad mot svår hosta? Vilken choklad? Hur mycket?
Avslutningsvis vill jag bara påminna om Läkartidningens omslag till nr 50/2002 – en vacker bild på en Echinacea-blomma med rubriken »Användning av örtmediciner kräver kunskap hos läkare«. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: InBio AB är författarens konsultföretag för försäljning av utbildnings- och informationstjänster rörande bioaktiva naturprodukter. Uppdrag för närvarande för Apoteket AB, Hälsokostrådet och Svenska Lantmännen.


Ett vackert omslag med ett klokt budskap, enligt författaren.