Till att börja med vill vi betona att SBUs rapport om ångestsyndrom har granskat behandling av specifika ångestsyndrom. Studier på patienter med en mer odefinierad ångestdiagnos har alltså inte ingått.
Vi kan konstatera att Peter Ankarberg ställer väsentligt lägre krav på dokumentation för att en metod ska anses ha »ett starkt vetenskapligt stöd«. För en beskrivning av SBUs metodik hänvisar vi till rapporten om ångestsyndrom eller till vår webbplats ‹ http://www.sbu.se ›.


Fem studier
Peter Ankarberg refererar till fem studier som inte har granskats av SBU. Två av studierna har inte publicerats annat än som kongressbidrag och citat i översiktsartiklar, och det går därför inte att dra några slutsatser om kvaliteten på dem.
Två studier, Crits-Cristoph 2005 och Kronmuller 2005, har publicerats under de senaste månaderna och har därmed inte ingått i granskningen. Vi kan dock notera att Crits-Cristophs studie om psykodynamisk korttidsterapi vid generaliserat ångestsyndrom är svår att värdera. Den redovisar en sammanslagning av resultaten från två studier, varav den ena är en tidigare publicerad öppen studie utan kontrollgrupp [1]. I den andra studien randomiserades 31 patienter till endera psykodynamisk korttidsterapi eller stödterapi. Kronmullers studie avser barn och ungdom med icke specificerade ångesttillstånd och omfattar endast 26 patienter.
I den femte, finska studien slutligen föreligger paniksyndrom hos endast 10 procent av de 101 patienter som behandlas med psykodynamisk korttidsterapi, vilket får sägas vara alltför lite för att medge långtgående slutsatser.


Bedömningsunderlaget bättre på sikt
Av det sagda framgår att de fem studierna inte kommer att förändra SBUs slutsatser. Det finns fortfarande alltför få publicerade studier för att kunna bedöma effekten av psykodynamiska metoder vid de enskilda ångestsyndromen. SBU hälsar dock med tillfredsställelse att de psykodynamiska terapierna börjar studeras under mer kontrollerade förhållanden, och att underlaget för att bedöma effekten kommer att förbättras på sikt.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.