Vid utredning av förstorad sköldkörtel ingår finnålscytologisk (fine-needle aspiration cytology, FNAC) undersökning som rutin, bland annat för uteslutande av malignitet. I Stockholm tillämpas, till stor del genom Torsten Löwhagens insatser, FNAC på vida indikationer vid diagnostik av även icke förstorad sköldkörtel.

Allmän enighet råder om autoimmunitet som dominerande orsak till de vanliga sköldkörtelproblemen. Överfunktion är lätt att definiera; motsatsen är däremot inte alldeles klar i konturerna. Med utgångspunkt i biokemiska variabler är kriterierna för primär underfunktion högt TSH och låga värden för fT4 och fT3. Många patienter med klinisk misstanke om underfunktion har enbart förhöjt TSH, och de får då beteckningen »subklinisk hypotyreos«. Om värdena för såväl TSH som fT4/T3 ligger inom laboratoriets referensområde anses patienten biokemiskt eutyreoid.
Autoimmunt angrepp på sköldkörteln leder till kronisk inflammation med karakteristiska cytomorfologiska förändringar. Dessa förändringar kan ofta påvisas med FNAC. Vi har under många år som rutin inkluderat FNAC som tillägg till konventionella biokemiska och serologiska variabler vid utredning av misstänkt autoimmun sköldkörtelpåverkan [1].
Hos patienter med klinisk bild av underfunktion, där vedertagna biokemiska och serologiska analyser inte ger klart besked, ger enligt våra erfarenheter FNAC värdefulla ytterligare upplysningar avseende autoimmunitet. Här redovisas 21 konsekutiva patienter med klinisk underfunktion och klar morfologisk bild av autoimmun tyreoidit. Hos endast fyra av dessa översteg TSH laboratoriets övre gräns för referensområdet (3,5 mU/l; medianvärde för de 21: 2,4 mU/l). Värdena för fT3 och fT4 avvek inte i något av fallen från referensintervall. Vi studerar som rutin autoantikroppar mot TPO och tyreoglobulin; hos hälften av de 21 var ena eller båda antikropparna förhöjda.

Vår slutsats är att FNAC av sköldkörteln är ett värdefullt komplement till konventionella biokemiska och serologiska analyser vid utredning av autoimmun sköldkörtelsjukdom.