Den nyligen publicerade studien av hälsoekonomiska konsekvenser av patientskador visar att patientskador förutom lidande för patienten även kostar mycket pengar för samhället [1]. Författarna, Ulf Persson och Marianne Svensson, gör även en jämförelse med trafikolyckor och menar att antalet patientskador utifrån PSRs (Personskadereglering AB) material är lågt.

Journalstudier har gjorts i flera länder, nu senast i Kanada, med målet att kartlägga hur ofta tillbud sker i vården [2]. Risken att vid ett vårdtillfälle drabbas av ett tillbud som hade kunnat undvikas är i storleksordningen en på hundra. Som jämförelse kan nämnas att kärnkraftsindustrin samt flygindustrin genom sitt säkerhetsarbete har uppnått tillbudsfrekvenser på närmare en på miljonen. Arbetet med att bygga upp säkerhetssystem i vården har bara börjat. Det är tydligt att vi har mycket att lära från andra industrier vad gäller strategier för att förebygga skador [3].
Trafiksäkerhet, som har lyfts upp i Perssons och Svensson studie som ett exempel, ligger nära sjukvården vad gäller tillbudsfrekvenser. Skillnaden är att om man följer trender över tid i trafiksäkerhetsdata så sjunker antalet allvarliga skador och dödsfall [4].
En liknande utveckling kan inte ses i antalet anmälda patientskador. Det finns ingen nedgång vad gäller antalet dödsfall, ca 70 anmälningar per år. Vad gäller svåra skador blir jämförelsen svårare då det kan ta många år att fastställa invaliditetsgraden, men även här ser antalet allvarliga skador ut att ligga stilla under de senaste åren.

Oavsett metod för att skatta frekvens av skador eller tillbud hamnar man i en mätningsproblematik. Säkerhet, i sig, är en icke-händelse – det vill säga att man har fungerande barriärer i organisationen som förhindrar att de tillbud som sker leder till skada för medarbetare eller patienter.
Vidare lider alla system av underrapportering av tillbud eller skador. Vår forskargrupp arbetar sedan ett par år med att analysera Patientskaderegistrets data med avseende på skadetyp, anmälningsfrekvenser för olika specialiteter och sjukhusorganisationer. Av de tillbud som leder till skada rapporteras bara en bråkdel. Anmälningsfrekvens till PSR för åren 1996–2003 är ca 0,2 procent av vårdtillfällena [5].
Sjukvården har flera olika system för att fånga upp rapporter om skado HSAN, Lex Maria, PSR, patientnämnder, sjukhusinterna avvikelserapporteringssystem samt kvalitetsregister. Vi ser bara toppen av isberget i våra registersystem och förmodligen olika delar av toppen i olika register.

Diskussion
Trafiksäkerheten är ett resultat av systematiskt säkerhetsarbete samt av att allmänheten medvetandegjorts om risker samt hur man kan undvika skador eller dödsfall. Vi behöver utveckla tillförlitliga indikatorer som stöttar säkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården och som det går att lära av samt handla utifrån. Jag ställer mig dock frågande till om ytterligare kartläggningar eller skattningar av en »sann« skadefrekvens för sjukvården leder framåt.
De studier som finns pekar på att problemet med patientskador är reellt och att sjukvården är en högriskindustri. Kanske ska vi fokusera mer på hur vi till kollegor och beslutsfattare kan förmedla den information vi redan har så att patientsäkerhet får hög prioritet bland andra drivkrafter för verksamheten?