I december 2005 publicerade Unicef sin årliga rapport »The State of the World’s Children«. Årets rapport handlar om de hundratals miljoner barn som utsätts för svår exploatering och diskriminering och som världen har valt att inte se. Det handlar om de mest utsatta barnen, såsom gatubarn, barn i fängelse, barn som prostitueras eller som på andra sätt lever på samhällets skuggsida och som inte syns i den officiella statistiken.

Unicef uttrycker oro för att inte tillräckligt mycket görs för dessa barn. Om inget radikalt inträffar, kommer FNs millenniemål inte att uppfyllas. Med nuvarande trend kommer läget år 2015 att vara följande:
170 miljoner barn kommer att sakna tillgång till adekvat sanitet
80 miljoner barn i grundskoleåldern kommer inte att gå i skolan
70 miljoner barn kommer att sakna tillgång till rent vatten
50 miljoner barn kommer inte att ha tillgång till adekvat näring.

Rapporten pekar på några kritiska situationer som gör barn särskilt utsatta:
Barn som saknar identitet. Av alla barn som föds i utvecklingsländer (utom Kina) registreras inte 55 procent (mer är 50 miljoner barn) i samband med födseln. Dessa barn börjar sina liv utan någon officiell identitet och riskerar att utestängas från basala sociala tjänster, som skola och hälsovård, när de växer upp. De kan t ex nekas plats i skolan om de saknar födelsebevis.
Föräldralösa barn. Över 143 miljoner barn i utvecklingsländerna är föräldralösa, vilket innebär 1 barn av 13. Barn som saknar föräldrar slutar oftare skolan och blir i högre grad utnyttjade.
15 miljoner av dessa barn har blivit föräldralösa genom aids.
Barn i vuxenroller. En tredjedel av alla flickor i utvecklingsländerna (80 miljoner) gifter sig innan de fyllt 18 år, i många fall när de är betydligt yngre. Tidiga giftermål leder ofta till att flickorna slutar sin utbildning och innebär också en hälsorisk om de blir gravida prematurt.
171 miljoner barn arbetar under riskfyllda förhållanden i fabriker, gruvor och på jordbruk.
Barn som exploateras. Över 8 miljoner barn utnyttjas i de allvarligaste formerna av barnarbete som prostitution, skuldslaveri och som soldater i väpnade konflikter.
Miljoner barn utsätts för trafficking, där de hamnar i kriminella miljöer och tvingas till prostitution eller farliga arbeten.
Många barn utnyttjas som arbetskraft i privata hem och nekas rätten att gå i skolan, blir ofta undernärda och utsätts för misshandel.
1 miljon barn hålls fängslade.
150 miljoner barn lever med funktionsnedsättning. Många av dem saknar tillgång till utbildning, hälsovård och stöd.

Rapporten pekar på några nyckelområden för att skapa »beskyddande miljöer för barn«:
Forskning: Barn måste göras synliga, särskilt de utstötta. Det behövs mer och bättre data om barn, mer forskning om orsakerna till social utstötning, brist på skydd och marginalisering av barn, samt exempel på interventioner som lyckats.
Lagstiftning: Nationell lagstiftning måste reformeras i linje med FNs barnkonvention och annan internationell lagstiftning om barns rättigheter. Lagar som gynnar diskriminering måste avskaffas. Det måste vara möjligt att åtala dem som skadar barn. Svag lagstiftning bidrar t ex på många håll till uppfattningen att det är riskfritt att våldta ett barn.
Finansiering: Staten måste ta barns behov på allvar även vad gäller budgetallokeringar, t ex genom att göra det möjligt för alla barn att gå i skolan.
Sociala tjänster: Hinder som försvårar för barn att få tillgång till sociala tjänster måste avlägsnas, och utstötta barn måste ges ökade möjligheter till exempelvis skolgång och hälsovård.
Rapportering: Övergrepp mot och diskriminering av barn måste synliggöras. Massmedier spelar en viktig roll i detta.

Rapporten kan läsas i elektronisk form på Unicefs webbplats: http://www.unicef.org/sowc06/intro.html