Rubriken till Jan-Håkan Janssons notis under Nya Rön i Läkartidningen 3/2006 (sidan 126), »Riskabelt ge B-vitamin vid hjärt–kärlsjukdom«, speglar möjligen författarens ståndpunkt, men saknar stöd i den metaanalys som är angiven som referens i notisen. Om Läkartidningen med bibehållen seriositet ska publicera »Nya Rön« med bas i andra tidskrifters artiklar, borde såväl innehåll i referat som rubriksättning spegla det verkliga innehållet i den refererade artikeln.
I Jan-Håkans Janssons notis diskuteras även preliminära resultat från NORVIT-studien, en norsk interventionsstudie som ännu inte blivit publicerad, och som man därmed inte kan dra långtgående slutsatser ifrån. NORVIT-studien har presenterats muntligt av ansvarig prövare vid fler än ett tillfälle, och förvånande nog med olika resultat. Det mest seriösa måste vara att invänta att studieresultaten blir publicerade.