Vi på Barncancerfonden är de första att understryka att frågan om med vilken ton och ansats man skall kommunicera om barncancer till givare och allmänhet är mycket viktig. Löpande utvärdering av vår externa kommunikation ger inga fakta som stödjer den uppfattning som Anders Nystrand ger uttryck för i sin artikel i Läkartidningen. Tvärtom uttrycker den stora majoriteten av dem som tagit emot vår kommunikation ett stort gillande och sympati för våra budskap.
Vi vill nå ut till allmänheten, informera om barncancer, väcka sympati och få människor att ta ställning för att stödja vårt arbete. Att vi lyckas med detta är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta stötta den livsviktiga forskningen kring barncancer. Sedan Barncancerfonden bildades 1982 har vi bidragit med över en halv miljard kronor till forskningen och på så sätt möjliggjort en fantastisk utveckling inom området. Idag överlever tre av fyra barn en sjukdom som för 35 år sedan var i det närmaste obotlig.

90 procent av barncancerforskningen i Sverige finansieras av Barncancerfonden – uteslutande tack vare gåvor från privatpersoner och företag. Barncancerfonden erhåller inget stöd vare sig från stat, landsting eller kommuner. Med begränsade medel är det en utmaning att nå fram till allmänheten och nya givare i den medietäta tillvaro som råder. Därför använder vi professionella metoder och kommunikatörer för att nå ut med vårt budskap.
All vår kommunikation genomsyras av de värdeord som präglar hela vår verksamhet; stöd – hopp – trovärdighet. Ord som för oss är en daglig påminnelse om vår långsiktiga vision: att barn som insjuknar i cancer ska botas och leva fullgoda liv och att inga barn i framtiden ska behöva drabbas av cancer.
Till sist: Nej, barncancer är ingen »vanlig barnsjukdom«, men faktum är att omkring ett barn drabbas av cancer varje dag i Sverige, och att barncancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 1–14 år.

Kort sagt, Barncancerfonden har en viktig och livsavgörande uppgift att fylla. Vi kommer oförtrutet att arbeta vidare för att uppnå vår vision; att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska. För detta behövs pengar till forskning och generösa givare.