Behandling med läkemedel är det vanligaste sättet att bota, lindra eller förebygga sjukdom. Statistiskt sett använder Sveriges befolkning 17 miljoner dygnsdoser varje dag, och denna behandling sköts till stor del av patienterna själva, ofta utan professionellt stöd mellan läkarbesöken.
Trots att denna användning är bristfällig på många sätt har intresset för en förbättring varit svagt. Ledaren i Läkartidningen 10/2006 av Lars L Gustafsson och Eva Nilsson Bågenholm tyder dock på en förändring, och den inger hopp om att bättre läkemedelsanvändning blir en central fråga i kvalitetsarbetet i sjukvården och på apoteken.

Barbro Westerholm motionerade i riksdagen för mer än 15 år sedan om behovet av centrala åtgärder för att åstadkomma en både medicinskt och ekonomiskt bättre användning av läkemedel. Detta ledde till en utredning i Socialdepartementet och småningom till att Stiftelsen NEPI (Nätverk för läkemedelsEPIdemiologi) skapades. Stiftelsen började sin verksamhet 1995. Vi som under 11 år inom NEPI arbetat för en bättre användning av läkemedel har under åren ofta mötts av ointresse för våra budskap, i vissa grupper av fientlighet.
Det finns ett intresse att diskutera bättre förskrivning, men problemen kring patienternas användning har ofta förnekats, trots att det är väl dokumenterat att brister i användningen leder till onödigt lidande, sjukdom och mycket höga kostnader. Kostnaderna har uppskattats vara i samma storleksordning som hela läkemedelsnotan, dvs närmare 30 000 miljoner kr.

NEPI och Svenska Läkaresällskapet tog en gång initiativ till ABLA (Arbetsgruppen för Bättre LäkemedelsAnvändning). Det blev småningom ett projekt i sjukvården finansierat av dåvarande Landstingsförbundet. Projektarbetet har just avslutats och en slutrapport kommer att publiceras inom kort. Det fortsatta arbetet ska nu ingå i sjukvårdens och apotekens normala drift, och kommer att nyttja de verktyg som ABLA utvecklat och anvisat.

Det är således en viktig signal att Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund gemensamt genom ledaren ger bättre läkemedelsanvändning hög prioritet.