Tack för vänligt påpekande om oklar syftning vad gäller födoämnesallergi. Det är naturligtvis så att överkänslighetsbesvär initierade av immunologiska reaktioner skall kallas allergi oavsett om reaktionen är medierad av IgE-antikroppar, IgG-antikroppar eller allergenaktiva lymfocyter.

Avsikten med en terminologi är att den skall underlätta kommunikationen mellan berörda parter. Om enskilda individer på grund av bättre eller annorlunda kunskaper låter termerna få annan betydelse kan problem uppstå, något som kan drabba tredje person, dvs i vår värld patienterna. Det betyder inte att en nomenklatur inte skall uppdateras; vår första moderna allerginomenklatur antogs vid Örebrodagarna 1983.
Idag är vi överens om att termen allergi skall reserveras för överkänslighet där vi har objektiva tecken på immunologiska mekanismer. Även om allergologiskt erfarna läkare på goda grunder kan misstänka allergi, utan kännedom om en immunologisk sensibilisering, är termen överkänslighet att föredra.

Våra kunskaper om bakomliggande mekanismer förbättras hela tiden. Så är det till exempel nu klarlagt att cellförmedlade mekanismer har en central roll vid celiaki. Sjukdomen bör därför inte kallas glutenintolerans utan icke-IgE-förmedlad glutenallergi, autoimmun glutenallergi eller cellförmedlad glutenallergi. Vid den blodiga spädbarnskoliken orsakad av komjölk är cellförmedlad allergi sannolik men ej visad, och därför är det tills vidare klokt att tala om mjölköverkänslighet.

Tyvärr vet vi inte så mycket om mekanismerna bakom icke-atopiskt eksem. Det »lapptest«, Atopy Patch Test, som refereras till har inte riktigt motsvarat förhoppningarna. Ironiskt nog lanserades det för just den subgrupp av eksem som betecknas icke-atopiskt eksem, dvs ett positivt Atopy Patch Test skulle ge diagnosen icke-atopiskt eksem.

Den reviderade nomenklaturen för allergiska tillstånd, som publicerades i Läkar- tidningen, har tagits fram av European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) och World Allergy Organization (WAO) och är den bästa vi har just nu, så låt oss se till att den används. I takt med ökade kunskaper om mekanismerna bakom olika överkänslighetstillstånd måste sannolikt ny revidering ske.