Åke Danielsson ger en högst personlig kommentar i Läkartidningen 6/2006 (sidorna 359-60) om Helicobacter pylori. På slutet redovisas i sju punkter »återstående frågor«, som här bemöts i tur och ordning.

1 och 2. H pylori-infektioner minskar i hela västvärlden men ej i ett globalt perspektiv. Parallellt minskar ulcussjukdom och troligen magcancer i vår del av världen, medan magcancer globalt sett håller sin ställning som en vanligt förekommande cancerform, speciellt i Ostasien, såsom Indonesien med snabb befolkningsökning och stigande levnadsålder. H pylori-infektioner är här ofta en kronisk, smygande, ofta asymtomatisk gastrit med slemhinneatrofi och förstadier till cancer. En god mathållning med ett högt antioxidantiaintag dämpar denna utveckling.
3. Risken för antibiotikaresistensutveckling är påtaglig för H pylori. I Frankrike, Belgien och Sydeuropa rapporteras >20 procent isolat resistenta mot makrolider i flera aktuella studier. En effektiv trippelterapi med en syrahämmare bör därför följas upp med icke-invasiv diagnostik, såsom utandningstest eller fecesantigentest, enligt flera övertygande studier publicerade 2005.

4. Vi vet redan idag att polymorfi hos en viss cytokingen (IL-1) ofta leder till att en mer aggressiv gastrit kan uppkomma, men att det är för kostsamt att rutinmässigt testa för denna polymorfism de närmaste åren i en kostnadseffektiv sjukvård. CagA och VacA är virulensfaktorer för aggressiv gastrit, ulcus och magcancer. Antikroppar mot dessa antigener kan detekteras med immunoblot (Western Blot), varvid man får en uppfattning om den infekterande stammens virulens. Liksom vid andra infektioner (borrelia, syfilis, HIV) finns möjligheter till billig screening med Enzyme Immuno Assay (EIA) och konfirmationstest med immunoblot. Däremot har ny serologi visat, att många »doctor´s office«-test är dåliga.

Immunoblot är av värde, speciellt vid utredningar av anorexiliknande syndrom, tillväxtrubbning i barnaåren, oklara buksmärtor i vuxen ålder samt vid malignitetsutredning hos den äldre patienten. Detta gäller i vårt land allt mer äldre patienter i vissa invandrargrupper med svåra H pylori-infektioner.
5. Vaccinutveckling pågår i Sverige och på flera ställen i Europa, USA, Korea mm.

6. Hur H pylori orsakar vävnadsskada (genom ammoniakbildning, olika toxiner, cytokininduktion och NF-B-transkription Y´ aktivering) har stimulerat sökande efter andra mikrobiella agens som »igångsättare« och »underhållare« av kronisk mag–tarminflammation vid kronisk pancreatit, hepatit och coliter. En gut-liver-link har dokumenterats för de nya sk galltoleranta, enterohepatiska Helicobacter-arterna, vilka orsakar dessa sjukdomsbilder hos laboratoriemöss och vissa sällskapsdjur.
En rad projekt pågår nu med PCR, immunhistokemi och andra tekniker för att påvisa ett samband mellan enterohepatiska arter och dessa extragastriska och extraintestinala sjukdomar hos människa och andra primater.