Vi tackar för Catarina Canivets tänkvärda inlägg! Syftet med vår artikel var att uppmärksamma de möjligheter som finns att ytterligare minska antalet fall av plötslig spädbarnsdöd och som delvis tas upp i nya rekommendationer från American Academy of Pediatrics [1]. Av de råd vi lyfter fram är ett par okontroversiella. Ryggläge är säkrare än sidoläge, och allt bruk av nikotin bör undvikas under graviditet och amning. Däremot är vi medvetna om att andra överväganden kan göras när vi föreslår att spädbarn som är yngre än 2–3 månader bör sova i egen säng. Liknande gäller uppfattningen att när amningen är etablerad, så kan napp mycket väl användas när barnet ska sova.
Vi är överens med Catarina Canivet om att det är gynnsamt att föräldern har barnet nära sig under natten. I våra egna studier har vi funnit att bröstuppfödning är associerad med lägre risk för plötslig spädbarnsdöd [2]. Också vi konstaterar att amning kan underlättas av att spädbarnet sover i mammans säng [3]. Vi är alltså medvetna om att det finns goda effekter med »samsovning«.
Dock kommer vi inte ifrån att förhålla oss till att det i vissa fall kan medföra ökad risk för plötslig spädbarnsdöd att sova i föräldrarnas säng. Den möjliga ytterligare minskning av antalet fall av plötslig spädbarnsdöd som de nya rönen kan leda till, måste dock naturligtvis vägas mot nackdelar som nya råd kan ha.

De första studierna som rapporterade ökad risk för plötslig spädbarnsdöd när barnet sov i samma säng som föräldrarna fann detta bara när mamman var rökare [4-6]. Det nya som hänt är att det kommit studier som visar ökad risk även för späda barn till icke-rökande mödrar. I ECAS-studien (European Concerted Action on SIDS) som lade samman studier från 20 europeiska centra var vårt svenska material från NORD-SIDS-studien det enskilt största [7]. ECAS visade på en liten men statistiskt signifikant ökad risk för plötslig spädbarnsdöd för barn under åtta veckors ålder som sov i samma säng som föräldern. För barn till rökande mödrar var risken större, och riskökningen kvarstod hela första halvåret. Teoretiskt kunde 16 procent av dödsfallen hänföras till att barnet sov i samma säng som sin förälder.

Baserat på enbart ECAS-studien tyckte vi inte att det var självklart att avråda från att sova i samma säng som föräldrarna annat än för spädbarn till rökande mödrar. Vårt argument var just att amning underlättades [3]. Brittiska hälsodepartementet gick dock redan våren 2004 ut och avrådde från att förälder och spädbarn under sex månaders ålder sov i samma säng. Den skotska studien som kom efter ECAS visade ökad risk upp till 11 veckors ålder även för ammade barn till icke-rökande mödrar [8]. Riskökningen var tydligare än i ECAS-studien. Dessutom finns en mindre uppmärksammad, irländsk studie som redovisat ökad risk med att sova i samma säng upp till 20 veckors ålder för barn till icke-rökande mödrar [9].
Detta är underlaget till varför vi skrev att det är säkrast att låta barnet sova i egen säng om det är yngre än 2–3 månader. Men rådet kan knappast bli lika kategoriskt som de om sovläge och rökning. Så mamman i Catarina Canivets inledning får naturligtvis ha babyn sovande hos sig om hon finner att fördelarna med det är stora. Efter de första 2–3 månaderna har inte någon ökad risk visats. Undantag är om mamman är rökare och naturligtvis om föräldern är mycket uttröttad eller påverkad av alkohol eller mediciner.

Vid »samsovning« är det vidare viktigt att barnets ansikte är fritt och att det inte är för varmt och trångt. Vi är alla eniga om att det är gynnsamt att barnet sover i samma rum som föräldrarna. I en aktuell studie har vi funnit att cirka 20 procent av sexmånaders spädbarn sover i förälderns säng [10]. Mycket få, bara cirka 13 procent, sov i annat rum än föräldrarnas sovrum.
Catarina Canivet lyfter fram James McKennas observationsstudier, vilket ofta görs när det gäller positiva effekter av att sova i samma säng som föräldern [11]. McKenna har dock inte gjort några studier som visar lägre incidens av plötslig spädbarnsdöd om spädbarnet sover i samma säng som förälder. De epidemiologiska studier som finns är de som vi redogör för ovan och som antingen inte kunnat visa någon riskökning för barn till icke-rökande mödrar eller visar riskökning när modern röker eller när spädbarnet är under viss ålder (även utan att modern röker).

Sammanfattningsvis var avsikten med vår artikel att presentera nya rön om riskfaktorer och vår värdering av dem. Vi belyste vad vi tror att de allra flesta föräldrar vill veta, nämligen vad som verkar vara säkrast för spädbarnet. Under det närmaste halvåret kommer Socialstyrelsens broschyr »Minska risken för plötslig spädbarnsdöd« att uppdateras. I det arbetet kommer hänsyn att tas till alla för- och nackdelar med »samsovning«.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.