I LT 5/2006 (sidan 281) finns ett referat av ett kort referat i Nature Medicine av en ledare i PLoS Medicine som handlar om den första randomiserade studien som undersökt om manlig omskärelse skyddar mot HIV-infektion. Studien är publicerad i samma nummer av PLoS Medicine [1], tillsammans med tre kommentarer.

Studien omfattade 3274 män i åldern 18–24 år i ett fattigt område utanför Johannesburg, Sydafrika. Männen randomiserades till att omskäras antingen vid studiens början eller vid dess slut 21 månader senare. Bortfallet var i båda grupperna mindre än 10 procent. Efter i medeltal 18 månaders uppföljning visade en interimsanalys 20 fall av HIV-infektion i den omskurna gruppen och 49 fall i den ungefär lika stora kontrollgruppen, vilket ger en relativ risk (RR) på 0,40 och ett skydd (1-RR) på 60 procent (95 procent konfidensintervall: 32–76 procent). Kommittén för datasäkerhet ansåg då att det var oetiskt att fortsätta studien som därför avbröts, och männen i kontrollgruppen erbjöds omskärelse.
De sex granskare av manuskriptet (»peer reviewers«) som PLoS Medicine anlitade var eniga om att studien skulle publiceras, och det snabbt. Med insändare i januarinumret 2006 har PLoS Medicine publicerat sammanlagt 16 kommentarer (»post publication peer review«). PLoS Medicine är en elektronisk »open access journal« varför alla som är anslutna till Internet kan ta del av studien och diskussionen.

Kommentarerna lyckas inte rubba mitt förtroende för studien. De etiska problemen var noga genomtänkta av forskarna och två etiska kommittéer. »Intention to treat«-upplägget kan ha medfört att omskärelsens skyddseffekt underskattats.
Studien handlar om omskärelse av unga män. Ingen författare förespråkar »världens äldsta och mest kontroversiella operation«: omskärelse av nyfödda eller små pojkar.
Om man hade ett vaccin med 60 procents skyddseffekt mot malaria, skulle man då tveka att använda det med motiveringen att då struntar folk i att använda sina DDT-impregnerade myggnät? Förhoppningsvis inte. Ekologiska studier och observationsstudier tyder på att omskärelse ger ett partiellt skydd mot HIV-infektion [2]. Nu visar en experimentell studie samma sak. Den bör följas upp under längre tid, och inkludera studier av HIV-spridning till kvinnor och kompletteras med resultaten från två likartade, randomiserade studier som pågår i andra delar av Afrika.

Men bästa tillgängliga evidens (»best available evidence«) säger nu att manlig omskärelse ger ett partiellt skydd mot HIV-infektion, och i Sydafrika kommer man använda denna kunskap i kampen mot aids. Helt riktigt, tycker jag.