Det är inte acceptabelt att årligen omkring 450 kvinnor insjuknar i invasiv cervixcancer och att ingen signifikant förändring av incidens och dödlighet har kunnat observeras under de senaste 10–15 åren trots intensiva insatser från samhället.

Problemen är cellprovets relativ låga testkänslighet och den regionalt låga deltagarfrekvensen. I Skåne kommer till exempel enbart hälften av alla kvinnor i screeningsålder till cellprovtagning. Även startåldern för cellprovscreening är för låg. Den bör höjas till 25 eller 30 års ålder som i Finland och Holland eftersom risken för skador på grund av överbehandling är stora. Två landsting har höjt startålder för cellprovscreening till 25 år, medan de flesta landsting kallar från 23 års ålder, vilket skapar en geografiskt ojämlik sjukvård.
Alla är därför väl överens om behovet av att förbättra det svenska cervixscreeningprogrammet. Bättre uppföljning och hälsoekonomisk utvärdering av screeningprogrammet bör ha högsta prioritet liksom integrationen av de nya teknologierna såsom HPV-testning och HPV-vaccination i ett framtida preventionsprogram.

Inom vissa kliniska områden skulle HPV-test kunna införas redan nu. T ex för uppföljning av behandling av cervixcancerförstadier och som HPV-självtest. Primärscreening med HPV-test hos kvinnor efter 30 års ålder bör prövas i randomiserade policystudier antingen som komplement eller som ersättning för cellprovscreening. Ett annat givet område för användning av HPV-test kommer att vara kontroll av vaccinationens effekt efter profylaktisk vaccination mot HPV. Värdet av HPV-test vid utredning av lätta cellförändringar kan däremot diskuteras.

Debatten kring den framtida cervixcancerpreventionen måste föras offentligt. Avvikande, ja till och med kontroversiella åsikter bör inte bara accepteras utan uppmuntras. Det behövs en mångfasetterad debatt som allmänheten, politikerna och professionen bör kunna följa och delta i. För politikerna är det bråttom att bestämma sig vem som skall finansiera HPV-test och vaccinering: kvinnan själv eller skattebetalaren.
Efterfrågan på HPV-test och HPV-vaccination kommer nämligen att öka när profylaktisk HPV-vaccination har godkänts av Food and Drug Administration i USA. Politikerna och sjukvårdsbyråkraterna bör också tänka på att i den framtida sjukvården kommer antalet beslut fattade av dem att minska medan antalet beslut fattade av patienten kommer att öka.