Vid ett seminarium inom ramen för det nationella, professionella adhd-nätverket ‹www.adhd-natverket.se› i våras belystes behovet av kunskapsspridning inom allmänpsykiatrin.
En stor del av patienterna inom vuxenpsykiatrin och beroendevården har odiagnostiserad neuropsykiatrisk problematik, vilket påverkar resultatet av insatta behandlingar. Internationellt finns stora kunskaper inom området. Det tar dock lång tid för nya kunskaper att få spridning. Kunskapsbehovet gäller alla yrkesgrupper och är beroende av vilken funktion man har i vårdkedjan.
De närmaste 5–10 åren torde det behövas betydande satsningar på kunskapsspridning inom allmänpsykiatri och beroendevård. Kunskapsområdet är stort och inlärningsprocessen behöver stödjas över lång tid. Behovet av struktur kan jämföras med det som tillämpas i modeller för grundläggande utbildning i psykoterapi.
Vi är intresserade av att få kontakt med kollegor som har erfarenhet av att lägga upp och genomföra utbildningar inom det neuropsykiatriska området. Vilka satsningar finns att dra lärdom av? Finns erfarenheter från barn- och ungdomspsykiatri, där man kommit längre?