Stig Bengmark beskriver den utveckling som oroat även oss. Det är dock inte antalet sjukhus som är hjärtefrågan, men där sjukhus behövs måste dessa ha tillräckligt antal vårdplatser. Kostnadsutvecklingen i USA bör inte tas till utgångspunkt för svensk sjukvårdsplanering. Därtill är de ekonomiska, politiska, geografiska och legala förhållandena alltför olika.

Bengmark har mycket höga förväntningar på vad förebyggande hälsovård kan åstadkomma och efterlyser »ett paradigmskifte från vård av sjuka till vård av hälsa«. Vi vill dock än en gång varna för en utveckling där satsning på hälsovård sker på bekostnad av sjukvårdens resurser. De två verksamheterna är inte utbytbara storheter, men ska givetvis komplettera varandra.
Sjukdom, olycksfall och ålderdomsskröplighet kan visserligen motverkas eller uppskjutas med aktiv hälsovård, men aldrig helt utplånas.
Därför behövs flera vårdplatser i länssjukvården både nu och i framtiden.
Dagens bristsituation upplevs mycket konkret och frustrerande av alla som arbetar i svensk sjukvård.