Lars Gottbergs påpekande att »vad som är bråttom är att ge adrenalin intramuskulärt« är naturligtvis helt i sin ordning. Men innebär detta utan vidare att »det inte spelar någon roll hur man ger Betapred«, dvs om det går snabbt eller långsamt? Kanske i den bästa av världar, men knappast i praktiken. Många i vården, i synnerhet tandvården, är ovana vid akuta anafylaktiska reaktioner, och när detta skall behandlas är det lätt hänt att åtgärderna inte utförs i den ordning Gottberg beskriver. Tidskrävande fummel med Betapredtabletter kan därför försena larm eller i värsta fall givandet av adrenalin.
När det gäller patienterna själva eller deras anhöriga är risken för att detta inträffar uppenbar. Som Lars Gottberg också framhåller är det alltså »viktigt att behandlingen inte fördröjs«, och det är därför i vår mening angeläget att undersöka hur man kan korta ned tiden för givande av orala kortikosteroider i akuta situationer. Vi tog upp nedsväljandet av injektionslösning Betapred som en tänkbar och lättillgänglig metod, en metod som tidsmässigt är oerhört mycket snabbare än upplösandet av tabletter, i sin tur förpackade i blisterförpackning. I en av kommentarerna till vårt inlägg föreslås alternativet 1–2 tabletter prednison (Deltison) 50 mg. Ytterligare förslag välkomnas.