Gösta Eliasson och Elisabet Linder, direktörer på Fammi, frågar i en debattartikel i LT 26–27/2006 (sidorna 2025-6) om allmänläkarna är beredda att ta sig an hemsjukvården. Svaret är ja – och för att detta skall vara möjligt krävs tillräckligt många allmänläkare som arbetar med ett rimligt uppdrag!
Artikeln inledes med en analys av dagens situation – bilden är entydig, allmänläkarmedverkan i hemsjukvården brister på många ställen. På flera håll blir insatsen av typen brandkårsutryckningar när patienten är allvarligt sjuk.
Hemsjukvården omfattar huvudsakligen äldre människor som är kroniskt sjuka och som har ett omfattande vårdbehov. Denna patientgrupp är i stort behov av kontinuitet i vården, möjligheter till hembesök, att vården genomsyras av ett helhetsperspektiv och att anhöriga är involverade. Allmänläkaren är den läkare som är mycket väl lämpad att utföra detta.

För att detta skall bli verklighet i Sverige krävs att vi får tillräckligt många allmänläkare som arbetar med ett rimligt och definierat uppdrag. Åldersstrukturen i dagens allmänläkarkår och den rekrytering som sker för närvarande kommer inte att lösa allmänläkarbristen.
Då Sverige inför ett familjeläkarsystem, där landets invånare får möjlighet att få en egen personlig familjeläkare, kan även hemsjukvårdens patienter få sin läkarmedverkan tillgodosedd på ett bra sätt.
En egen, personlig familjeläkare skapar trygghet för dessa patienter, deras anhöriga och för vårdpersonalen. Andelen onödiga besök på sjukhusens akutmottagningar minskar. Arbetsmiljön för oss distriktsläkare blir bättre med en ökad variation i arbetet och med möjlighet till hembesök bland annat.
I grunden är detta en mycket viktig fråga för våra politiker i landsting och regioner – satsningen på primärvården och tillräckligt många allmänläkare måste bli verklighet och inte bara vackra, tomma ord.
Allmänläkarorganisationerna och Sveriges läkarförbund har sedan flera år tillbaka drivit frågan om att basen i svensk hälso- och sjukvård skall vara ett familjeläkarsystem med en egen, personlig familjeläkare. Landstingen har haft decennier på sig att lösa detta, men inte lyckats. Därför har vi föreslagit ett nationellt familjeläkarsystem, Protos.
Bygg ut primärvården med fler allmänläkare. Då detta blir verklighet kan bland andra hemsjukvårdens patienter få trygghet, kontinuitet och hembesök. Ersättningssystemen måste prioritera hembesöken. Alla är vinnare på ett utbyggt familjeläkarsystem, i synnerhet våra patienter.

Svaret blir JA på frågan – vi allmänläkare är beredda att ta oss an hemsjukvården, vi behöver bli flera allmänläkare, och våra politiker måste prioritera primärvården med fler allmänläkare.